Artikeln publicerades 30 maj 2024

Sammanträde 2024-05-29

Kommunporträtt 2023

För att uppnå en hållbar framtid, behöver kommunen bidra till att minska klimatpåverkan och minska effekterna av klimatförändringarna samtidigt som det behöver finnas förutsättningar för alla invånares livskvalitet. Munkmodellen bedöms vara ett bra verktyg för att få med alla aspekter och en överblick över vad som behöver fokuseras på framåt.

Med inspiration från Amsterdam, Köpenhamn och en handfull andra städer som har integrerat munkmodellen i sin hållbarhetsredovisning, har 2023 års version arbetats om till ett så kallat kommunporträtt. Tomelilla är därmed först med i Sverige med detta.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta kommunporträttet.

Delårsrapport 1

Kommunens första delårsrapport 2024, visar ett prognosticerat positivt resultat för helåret 2024 på 12,5 miljoner kronor, vilket är 12,6 miljoner lägre än beslutat resultat för budgetåret. Nämnderna prognostiserar med ett underskott på 26,6 miljoner kronor medan finansieringen väntas få ett överskott om 14 miljoner.

Det är framför allt inom vård och omsorg och samhällsbyggnadsverksamheten som underskott finns. Ett ökat vårdbehov samt av både korttidsplatser och platser inom särskilt boende, är några anledningar. Inom samhällsbyggnad rör det sig om bland annat höga energi- och kapitalkostnader.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna delårsrapporten. De nämnder som prognostiserar med underskott, ska upprätta en handlingsplan.

Mål för kommunfullmäktige 2025-2028

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i dialog med förvaltningen tagit fram förslag på nya mål för kommunfullmäktige.

Strategiområde 1 – Hållbar utveckling

Målområde 1:1 - Invånarnas grundläggande behov tillgodoses med hänsyn till

kommande generationer.

Målområde 1:2 - Utveckling sker med hänsyn till klimat och miljö.

Strategiområde 2 – Delaktighet och egenmakt

Målområde 2:1 - Delaktigheten i samhället är god och invånarna upplever att de kan

påverka sin vardag.

Målområde 2:2 - Livslångt lärande och invånarnas möjlighet till egen försörjning

underlättas.

Strategiområde 3 – Trygghet och hälsa

Målområde 3:1 - Tryggheten är och upplevs som god.

Målområde 3:2 - Förutsättningar ges till god livskvalitet

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta målen för perioden 2025-2028

Ny samlad F-6-skola i Tomelilla tätort

Under våren 2024 har arkitektbyråerna When!When! och Wingårdhs tagit fram förslag på en masterplan för utveckling av det nya skolområdet i centrala Tomelilla. I tjänsteskrivelsen anges att förvaltningen ser positivt på ett fortsatt genomförande utifrån munkmodellens principer, samt användandet av antipilot och innovationsupphandling i kommande steg. Förvaltningen ser även positivt på den övergripande planen med en rund enplansskola för F-6, separat byggnad för nytt tillagningskök, matsalar och specialsalar som ansluter till Kastanjeskolans södra del samt separat idrottshall som ansluter till Österlenhallen och Österlenbadet.

Utifrån barn- och utbildningsverksamhetens prognos, bedöms en F-6 skola som rymmer 550 elever vara tillräcklig för det prognosticerade elevunderlaget i Tomelilla tätort. Det innebär en utökning utifrån masterplan med 100 elever. Skiss på F-6 skola i masterplanen beräknas endast påverkas marginellt av ökat elevantal. Ett ökat elevantal innebär att den nya skolan kan ersätta såväl Lindesborgsskolan som Byavångsskolan. Förvaltningen bedömer att en samlad F-6 skola i tätorten bland annat leder till personella och logistiska samordningsfördelar samt en förbättrad undervisningsmiljö för samtliga F-6 elever som går i kommunal skola i tätorten.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:

 • En ny F-6 skola i Tomelilla tätort ska byggas för att omfatta samtliga F-6 elever i tätorten, det vill säga en skola som ersätter såväl Lindesborgsskolan som Byavångsskolan.
 • Nybyggnationer samt renovering av Kastanjeskolan ska göras utifrån den tidplan som presenteras i ärendebeskrivningen.

Kommunstyrelsen beslutar också att:

 • uppföljning av projektets framdrift ska ske löpande till kommunstyrelsens arbetsutskott.
 • kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om nästa steg och/eller eventuella korrigeringar.
 • lämpliga milstolpar för avrapportering till kommunstyrelsens arbetsutskott sätts upp i en övergripande projektplan.
 • information om projektets framdrift och status ska ges till kommunstyrelsen löpande.
 • godkännande av avrop/beställning av respektive etapp ska ske av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutar vidare att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden och förvaltningen att ta fram förslag på hur Byavångsskolan och Lindesborgsskolan kan användas eller hur platserna kan utformas när den nya skolan är klar.

Skattesats 2025

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att skattesatsen för 2025 ska vara oförändrad, 20:61 kronor.

Taxor och avgifter 2025

Respektive nämnd har tagit fram förslag till taxor och avgifter för sin verksamhet för år 2025.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget på taxor och avgifter 2025.

Mål och budget 2025 med plan för 2026-2027

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta enligt förslag i ”Alliansens Mål och Budget 2024 med plan för 2025-2026” att:

 • fastställa vision och finansiella mål för god ekonomisk hushållning.
 • fastställa resultat-och balansbudget för 2025-2027.
 • fastställa driftsbudget för 2025.
 • fastställa investeringsbudgeten enligt förslag och bilagd projektlista.
 • fastställa exploateringsvolymen till att vid varje enskilt tillfälle få uppgå till max 30 miljoner kronor.
 • fastställa internräntan för 2025 till 2,5%.
 • fastställa att låneramen för 2025 ska vara oförändrad och uppgå till 350 miljoner kronor.
 • fastställa att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt värde om 30 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
 • fastställa att för lån upptagna före 2013 med kommunal borgen behålla avgiften på 0,3 %. Nya lån behandlas individuellt och avgiften ska enligt gällande finansreglemente beslutas av kommunstyrelsen.

Budgetunderlaget finns i kallelsen till kommunstyrelsens möte.

Planeringsstrategi 2024 - 2028

Planeringsstrategin ska ta ställning för översiktsplanens aktualitet utifrån ändrade planeringsförutsättningar och ändringar i förhållande till bland annat plan- och bygglagen.

Syftet med planeringsstrategin är att den ska leda till en större kontinuitet i översiktsplaneringen.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta planeringsstrategi 2024 – 2028.

Yttrande kammarrätten

Två personer har till förvaltningsrätten överklagat kommunfullmäktiges beslut att sälja del av fastighet Tomelilla Ramsåsa 12:1 till ett lokalt företag. Ett yttrande har tagits fram av förvaltningen.

Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrandet till kammarrätten. Det finns att läsa i kallelsen till kommunstyrelsens sammanträde.

Påverkansplan Sydöstra Skånes samarbetskommitté

Den strategiska påverkansplanen är styrdokumentet för Sydöstra Skånes samarbetskommittés gemensamma arbete med att påverka utvecklingen inom de nationella, regionala och mellankommunala frågorna. Den sätter fokus på vad kommunerna i samarbetet behöver göra tillsammans och vad som ska prioriteras under perioden 2024-2026. Påverkansplanen ska också bidra till genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin för Skåne, regionplan för Skåne samt andra relevanta nationella och regionala strategier.

Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslaget till strategisk påverkansplan. Läs planen i kallelsen till kommunstyrelsens sammanträde.

Infrastrukturstrategi för Sydöstra Skåne

I strategidokumentet lyfter Sydöstra Skånes samarbetskommitté fram de prioriterade satsningarna på hållbart resande och transportinfrastruktur som kommunerna i samarbetet vill driva tillsammans.

Syftet med strategin är att skapa samsyn och därmed underlätta det gemensamma arbetet och ge stöttning i utvecklingsarbetet med hållbart resande och transportinfrastruktur i sydöstra Skåne. Strategin ska vägleda politiker i det gemensamma påverkansarbetet, exempelvis gällande infrastrukturinvesteringar och varför åtgärder i sydöstra Skåne måste prioriteras i regionala och nationella sammanhang.

Strategin ska också ge kommunala tjänstepersoner ett tydligt verktyg med prioriteringar att arbeta med vid exempelvis framtagande av gemensamma remissvar och yttranden.

Kommunstyrelsen beslutar anta infrastrukturstrategin.

Överlåtelse förvaltning August Larssons donationsfond

August Larssons donationsfond bildades 1955 och äger fastigheterna Tomelilla Björstorp 2:13, 2:20 och 2:24. På fastigheten 2:24 finns en byggnad, ”Koboen”.

Tomelilla kommun är förvaltare av fonden, men har för avsikt att avsäga sig detta hos länsstyrelsen och i stället förorda Norra Björstorps byalag som ny förvaltare. En skuld till kommunen som fonden har, föreslås avskrivas.

Kommunstyrelsen beslutar att ansöka hos Länsstyrelsen Skåne om att Tomelilla kommun inte längre ska ansvara för förvaltningen av August Larssons donationsfond. Kommunstyrelsen beslutar föreslå Länsstyrelsen Skåne att utse Norra Björstorps byalag till ny förvaltare.

Kommunstyrelsen beslutar skriva av fondens skuld till Tomelilla kommun på 123 636,53 kr samt kommande skuld på ca 12 tkr som beräknas uppkomma under 2024 för revision för år 2023, försäkring, avgift till länsstyrelsen samt till vägsamfällighet. Den revision som sannolikt kommer att krävas för del av år 2024 kommer att bekostas av Tomelilla kommun.

Planuppdrag för detaljplan för Tryde 19:2 m.fl.

Syftet med att ta fram en ny detaljplan för Tryde 19:2 m.fl. är för att möjliggöra utbyggnaden av en gång- och cykelväg från Tingvallavägen till den framtida busshållplatsen Svampakorset vid norra sidan av väg 11.

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ny detaljplan för Tryde 19:2 m.fl.

Årsredovisningar

Följande årsredovisningar 2023, behandlades av kommunstyrelsen:

 • Energikontor Syd
 • Kommuninvest
 • Sydöstra Skånes samarbetskommitté
 • AV Media Skåne
 • Inera AB
 • Österlens folkhögskola

Årsredovisningarna finns att läsa i kallelsen till kommunstyrelsens möte.