Undersökningar stöd och omsorg

Flera externa undersökningar återkommer, vilket gör att vi kan jämföra år från år.

Äldreomsorg

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Sedan 2013 genomför Socialstyrelsen årligen en stor undersökning om vad äldre tycker om äldreomsorgen. Enkäten vänder sig till personer 65 år och äldre som antingen har hemtjänst eller bor på särskilt boende. Både kommunala utförare som privat regi omfattas.

Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre personer en röst. Resultatet är en viktig del i stöd och omsorgs systematiska kvalitetsarbete. Det ger kommunen möjlighet att stärka äldreomsorgen utifrån de äldres perspektiv. Därför är varje svar viktigt i det löpande arbetet med att förbättra och utveckla verksamheterna.

De enskilda resultaten för varje boende eller hemtjänstområde kan variera. Ett sammanfattande resultat för Tomelillas del 2023 finns nedan.

Särskilt boende

På kommunens tre av fyra särskilda boenden Norrevång, Valkyrian och Byavången svarade 61 personer, vilket är 59,8 procent av de tillfrågade. Från Brinkehem finns inget resultat, då för få svarat.

Det är mycket positivt att man känner sig tryggare än vad man gör i genomsnitt i riket. Tryggheten har ökat från 86 procent till 91 procent på särskilt boende från 2022 till 2023. Majoriteten av resultaten i enkäten ligger på eller över riksgenomsnittet.

93 procent av svarandena tycker att man får ett bra bemötande från personalen. Förtroendet för personalen ligger också högt. Resultatet har ökat från 82 procent 2022 till 84 procent 2023. Nöjdheten med aktiviteterna har också ökat från föregående år. Det visar på att arbetet med att kunna erbjduda attraktiva aktiviteter går åt rätt håll.

De förbättringsområdena som verksamheterna behöver arbeta vidare med är själva boendemiljön såsom de gemensamma utrymmena och utomhusmiljön.

Andelen som känner sig nöjda med maten på boendena har stadigt gått uppåt under flera år. Detta resultat är något sämre 2023, vilket behöver undersökas mer.

Hemtjänst

Inom hemtjänst besvarade 123 personer undersökningen, vilket motsvarar 65,8 procent av de tillfrågade. Betyget för bemötande ligger högt - 96 procent anser att de får ett bra bemötande från personalen. Hur nöjd man är med sin hemtjänst i helhet, har ökat från 84 procent 2022 till 91 procent 2023.

Tillgängligheten, att få kontakt med hemtjänstpersonal vid behov, har förbättrats. Från 68 procent 2022 till 74 procent 2023. De allra flesta tycker också personalen har tillräckligt med tid för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Hur trygg man känner sig med att bo hemma med stöd från hemtjänst har minskat jämfört med förra året från 88 procent till 83 procent. Förtroendet för personalen i hemtjänsten är 88 procent, vilket är högre än tidigare år.

81 procent uppger att deras åsikter och önskemål uppmärksammas av personalen, vilket är något sämre än 2022. Resultatet på frågan ”Att kunna påverka tiderna för när hemtjänsten kommer” har försämrats och blir ett förbättringsområde att titta vidare på och förbättra.

Länk till resultatet i Kolada - äldreomsorg Länk till annan webbplats.

Individ- och familjeomsorg

Under hösten 2023 genomfördes en brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen. Undersökningen är framtagen av SKR (Sveriges kommuner och regioner) med syfte att ge kunskap om hur brukare upplever kontakten med och stödet från socialtjänsten.

De inkomna svaren visar positiva resultat men visar också på områden som kommunen kan bli bättre på.

Brukarundersökningen om myndighetskontakten inom individ- och familjeomsorgen fokuserar på kontakten med socialsekreteraren inom myndighetsutövningen. Den omfattar verksamhetsområdena social barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd samt missbruks- och beroendevård.

Några av frågorna var:

  • Hur lätt är det att få kontakt med socialsekreterare?
  • Frågar socialsekreterare efter dina synpunkter på hur din situation ska kunna förändras?
  • Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten i kommunen?

Majoriteten av de svarande tycker att det är mycket lätt eller ganska lätt att få kontakt med socialsekreteraren. Endast ett fåtal av de svarandena tycker inte att de fått möjlighet att uttrycka sin egen åsikt om hur deras situation kan förändras. Majoriteten tycker också att stödet man fått har förändrat livssituationen till det bättre i varierande grad.

Resultaten analyseras på respektive enhet som därefter tar fram förslag på förbättringar utifrån vad som framkommit.

För missbruks- och beroendevården har denna brukarundersökning gjorts tidigare men för övriga verksamheter inom individ- och familjeomsorgen var det första gången. Svarsantalet var lågt. Det är något som kommer att koncentreras på att förbättra under nästkommande brukarundersökning då det är oerhört viktigt att få in hur den enskilde upplever stödet från kommunen.

Länk till resultatet i Kolada - individ- och familjeomsorg Länk till annan webbplats.

För att resultat ska publiceras offentligt på Koladas hemsida krävs ett visst antal svar, vilket har uppnåtts i alla verksamheter förutom IFO:s myndighetsdel gällande vårdnadshavare och familjehem.

LSS inom vård och omsorg

Under hösten 2023 genomfördes en brukarundersökning inom kommunens LSS-verksamhet och då specifikt daglig verksamhet.

Undersökningen är framtagen av SKR (Sveriges kommuner och regioner) med syfte att ge kunskap om hur brukare upplever kontakten med och stödet från kommunen. De inkomna svaren visar positiva resultat men visar också på områden som kommunen kan bli bättre på.

95% av de tillfrågade tycker att de får den hjälp de behöver. Det man gör på daglig verksamhet tycker 80% är viktigt för dem själva. 91% tycker att personalen bryr sig om dem.

Det som man behöver arbeta vidare med är kommunikationen mellan deltagarna och personalen samt känslan av trygghet.

Länk till resultatet i Kolada - LSS Länk till annan webbplats.