Kommunövergripande undersökningar

Här har vi listat de mest centrala och kommunövergripande undersökningar kommunen deltar i.

Mer data och jämförelsetal finns i Kolada, databasen för statistik och nyckeltal för Sveriges kommuner och regioner.

KKiK - Kommunens kvalitet i korthet

KKiK - Kommunens kvalitet i korthet - är ett jämförande verktyg som tagits fram av SKR, Sveriges kommuner och regioner. Det är ett sätt att mäta en kommuns kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra. Det är frivilligt för en kommun att vara med. I nuläget deltar den övervägande majoriteten av Sveriges kommuner, vilket gör möjligheten till jämförelse stor.

Vad mäter KKiK?

De nyckeltal som mäts och jämförs finns inom områdena:

 • barn och unga
 • stöd och omsorg
 • samhälle och miljö

De cirka 40 nyckeltalen har en direkt koppling till resultat som kommunen kan styra över. Det betyder att KKiK är ett bra verktyg för kommunens arbete med styrning och ständiga förbättringar av servicen.

Tomelilla kommuns resultat

2023

En del av nyckeltalen som finns med i den samlade beräkningen nedan, är resultatet från mätningar tidigare år. De nyckeltal som särskilt omnämns, är sådana som är mätta 2023.

11 nyckeltal i det samlade resultatet, är gröna. Där återfinns resultaten bland de 25% bästa i landet. Här kan nämnas "Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor", "Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn" och "Delaktighetsindex" (det vill säga hur väl kommunen erbjuder möjlighet till delaktighet).

18 nyckeltal är gula, det vill säga i nivå med rikssnittet. Här återfinns sådant som "Gymnasieelever med indraget studiestöd pga. ogiltig frånvaro", "Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn" och "Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd".

9 nyckeltal är röda. Det betyder att Tomelilla kommuns resultat hamnar bland de 25 % som är under riksnittet. Bland dessa nyckeltal finns "Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor" och "Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun".

Hela resultatet och alla nyckeltal finns i databasen Kolada. Där hittar du också trenden över flera år.

Så här arbetar vi utifrån resultatet

Närmast behöver vi säkerställa att all mått till KKiK lämnas in korrekt. Flera av måtten finns målsatta inom de olika verksamheterna.

SCBs medborgarundersökning

SCB (Statistiska centralbyrån) erbjuder varje år kommunerna att delta i en större medborgarundersökning. Den är framtagen tillsammans med kommuner och Sveriges kommuner och regioner för att mäta attityder om kommunen i kommunen.

Undersökningen ska passa alla kommuner och ge möjligheter till jämförelser mellan år, län och riket som helhet. Nästan alla svenska kommuner har varit med någon gång sedan starten 2005.

Tomelilla har deltagit flera gånger, senast 2022. Resultatet ger en bild av hur Tomelillas invånare ser på hur det är att leva i just Tomelilla.

Slumpmässigt utvalda invånare från 18 år och uppåt får en post- och webbenkät med frågeområdena:

 • några frågor om dig (bakgrundsinformation)
 • skola och omsorg
 • boende och boendemiljö
 • lokala arbets- och utbildningsmöjligheter
 • samhällsservice
 • resor och kommunikationer
 • bibliotek, kulturliv och mötesplatser
 • idrott, motion och friluftsliv
 • underhåll av den offentliga miljön
 • trygghet i samhället
 • klimat- och miljöarbete
 • bemötande, information och inflytande i kommunen
 • jämlikhet och integration
 • förtroende
 • allmänna frågor om kommunen

En del frågor handlar direkt om kommunes verksamhet, andra berör inte lika direkt.

Tomelilla kommuns resultat 2022

1200 enkäter skickades ut under sensommaren. 427 personer valde att delta. Av dessa var det något fler kvinnor än män som svarat.

Bland dem som svarat, ser fördelningen i ålder ut så här (en del respondenter har inte angett uppgiften):

 • 18 – 29 år ca 10%
 • 30 – 49 år ca 19%
 • 50 – 64 år ca 27%
 • 65+ ca 43%

Ett urval av resultatet

Första siffran visar resultatet från den senaste undersökningen 2022. Inom parentes direkt efter, finns resultatet från 2021. Sist i meningen inom parentes, är riksnittet för frågan 2022.

 • 90 (89) procent tycker att Tomelilla är en bra plats att bo och leva på (riket 92).
 • 81(81) procent tycker att tillgång till kommunal service utanför centralorten är bra (riket 80).
 • 79 (71) procent tycker att kommunen sköter sina verksamheter bra (riket 81).
 • 33 (45) procent tycker att skötseln av allmänna platser kan bli bättre (riket 19).
 • 84 (84) procent tycker att möjligheten till insyn och inflytande över kommunens verksamheter är låg (riket 79).
 • 92 (91) procent känner sig trygga utomhus där de bor när det är ljust ute men då det är mörkt ute, känner sig känner sig 29 (37) procent otrygga (riket 95 resp. 25).
 • 57 (59) procent tycker att det lokala kultur- och nöjeslivet kan bli bättre (34).

Så arbetar vi utifrån resultatet

Underlaget ger en omfattande statistik som vi analyserar vidare ända ner i enskilda frågor. Många svarsresultat hänger tätt ihop med andra undersökningar som till exempel Kommunkompassen.

Resultatet indikerar inom vilka områden kommunen fungerar väl och vilka förbättringar vi behöver prioritera. Efter vår analys bedömer vi vilka konkreta åtgärder som verksamheten ska genomföra för att kommunen ska utvecklas positivt.

Här hittar du statistik från medborgarundersökningen i SCB:s databas Länk till annan webbplats.

Kommunkompassen

Kommunkompassen är en utvärderingsmodell som genomlyser en kommuns förmåga att uppfylla uppdraget. Utvärderingen är omfattande och genomförs under flera dagar av SKR, Sveriges kommuner och regioner. Kommunen själv avgör om Kommunkompassen ska genomföras eller inte. Syftet är att med stöd av resultatet, ringa in de förbättringsområden som finns för att sedan kunna arbetar vidare med dessa. Kommunkompassens resultat är en del i värderingen för "Årets kvalitetskommun".

Kommunkompassen utvärderar hur kommunen fungerar som

 • demokratiaktör
 • samhällsbyggare
 • välfärdsaktör
 • arbetsgivare.

Vid utvärderingen ställer SKR frågor kring hur kommunen arbetar inom områdena:

 • samspel mellan förtroendevalda och medborgare
 • samhällsutveckling
 • styrning och kontroll
 • effektivitet
 • brukarens fokus
 • kvalitetsutveckling
 • arbetsliv
 • chefs- och ledarskap samt medarbetarskap

Varje område delas i sin tur in i delområden som poängsätts. Maxpoäng är 800, det högsta en kommun hittills uppnått är 668 poäng (Helsingborg 2017).

Kommunkompassens verktyg har reviderats flera gånger. Det går att jämföra resultat mellan versioner, är det mest kvalitetssäkrat att jämföra resultat från samma version.

Tomelilla kommuns resultat 2023

Tomelilla kommun får i undersökningen som stod klar i slutet av mars 2023, 546 poäng. Det är en stor förbättring jämfört med 2021.

Starkaste området är ”arbetsliv”, men störst hopp uppåt i jämförelse med förra gången, har ”samspel mellan förtroendevalda och medborgare”. Samtliga utvärderade områden får poäng i spannet 63 – 76, vilket visar på en genomgående jämn kvalitet. Inget område sackar efter eller sticker i väg. Det är ett resultat som är över medelvärdet för samtliga 19 kommuner som 2021-2022 genomfört Kommunkompassen. Det gäller dessutom för samtliga områden i undersökningen.

Tomelilla kommuns resultat 2021

Utvärderingen genomfördes under hösten 2020. Det var Tomelillas första Kommunkompass.

Tomelillas totala poäng är 497. Tomelillas resultat ligger mycket över medel för de kommuner som gjort Kommunkompassen för första gången sedan 2016 (437p) och dessutom över medel för samtliga kommunkompasser som genomförts sedan 2016 (475p).

I en jämförelse område för område, ligger Tomelillas resultat över medelvärde eller runt vad gäller samtliga kommunresultat i 2020 års version. Inget delområde utmärker sig alltså som svagt. Resultatet vad gäller ”brukarens fokus”, ”chefs- och ledarskap samt medarbetarskap” och ”arbetsliv” hör till dem som hamnat över medelvärdet och där sticker det sistnämnda ut med hela tio poäng över medel.Tomelillas strategiska arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare slår igenom i utvärderingen, enligt utvärderarna.

Resultatrapporten innehåller konkreta exempel där kommunen har sina styrkor, men också var det finns förbättringsområden.

Så arbetar vi utifrån resultatet

Utvärderingsrapporten ska analyseras och en plan tas fram för fortsatt förbättringsarbete baserat på rekommendationerna.

Kommunkompassen - rapport Tomelilla kommun 2023 Pdf, 475.7 kB.

Kommunkompassen - rapport Tomelilla kommun 2021 Pdf, 902.4 kB.

Ranking Svenskt näringsliv

Varje år gör branschorganisationen Svenskt näringsliv en undersökning kring hur företag uppfattar det lokala näringslivsklimatet. Resultatet från undersökningen presenteras sedan som en ranking.

Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. Den tyngst vägande delen i rankingen är företagens sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen. Andra delar rör exempelvis servicen till företag och kommunens tillämpning av lagar och regler. Rankingen bygger också på statistik från Statistiska centralbyrån och Upplysningscentralen.

Tomelillas resultat

2023, får Tomelilla plats 68 av landets 290 kommuner. Det är en rejäl förbättring mot året innan där platsen var 133.

I jämförelse med liknande kommuner i gruppen ”pendlingskommun nära mindre stad/tätort”, är Tomelillas placering 13 av 52.

De lokala företagens sammanfattade omdöme om företagsklimatet, har ökar från 3,32 2022, till 3,64 av möjliga 6,0.

Utöver den samlade bedömningen har företagen satt betyg inom områden som:

 • kontakter med kommunen
 • attityder till företagande
 • kommunens myndighetsutövning
 • information/dialog
 • förutsättningar för företagande
 • brottslighet mot företag

Resultatet har ökar i stort sett på samtliga delområden. Mått som rör kommunens service och bemötande, information och upphandling, har ökat markant från föregående år.

Så här arbetar vi utifrån resultatet

Varje år analyseras resultater och aktiviteter tas fram rörande de mått kommunen kan påverka.

Tomelillas resultat med utvecklingen 2014 -2023 på Svenskt näringslivs webbsida Länk till annan webbplats.

Trygghetsmätning

Varje år genomför polisen en trygghetsmätning i kommunerna genom en enkätundersökning. Resultatet kan sedan användas också av kommunen.

Tomelillas resultat

Problemindex för hela Tomelilla är 2023 bättre än på flera år – 1, 81 (2022: 1,97). Samtliga geografiska områden i undersökningen har en ökad trygghet.

Utsatthet för brott har minskat i hela kommunen. I centrala Tomelilla har utsatthet för fysiskt våld minskat från förra årets problemindex 4,0 till 1,0.

Upplevelsen av polisens agerande vid problem har förbättrats från problemindex 2,33 år 2022 till 1,0 i år.

Senaste årens problemindex för Tomelilla som helhet:

2018: 2,81

2019: 2,86

2020: 2,16

2021: 1,89

2022: 1,97

2023: 1,81

Undersökningen delar upp Tomelilla i områden central tätort, övrig tätort och övrigt.

Tomelilla central tätort

Problemindex är 3,32, vilket är en minskning från föregående år (3,41).

Upplevelsen av missbruksproblematik är dock fortsatt hög i centralorten tillsammans med problem med utomhusstörningar som:

 • folk som bråkar och slåss utomhus
 • kvinnor antastas
 • ungdomsgäng bråkar och stör ordningen

Äldre känner större otrygghet än andra åldersgrupper. Problem med fortkörning och trafikregler är det de äldre rankar som störst problem.

Tomelilla övrig tätort

Problemindex är 1,76, vilket är en minskning från föregående år (2,19). Över lag upplever de svarande sin boendemiljö trygg utan större problematik. Det man ändå anger främst som bekymmer är skadegörelse, narkotikapåverkade personer utomhus och folk som bråkar och slåss.

Tomelilla övrigt

I Tomelillas byar och landsbygd är problemindex lågt, 1,22. Det är en minskning från föregående år (1,49). Den upplevda otryggheten är något hög, men man uppger ändå ingen större faktisk problematik.

Så här arbetar vi utifrån resultatet

Mätningens resultat ligger till grund för de aktiviteter kommunen och polisen gör tillsammans för att stärka tryggheten. Resultatet skiftar i de olika områdena, där centrala Tomelilla får högst problemindex och landsbygden lägst.

Inom lokala Brå träffas regelbundet polisen och olika representanter från kommunen för strategisk och konkret planering av gemensamma frågor.

Kommunpolisen och kommunens trygghetssamordnare arbetar också tillsammans inom det som kallas EST, Effektiv samordning för trygghet. Det är ett systematiskt arbetssätt som bygger på kunskapsbaserad brottsprevention.

Resultat trygghetsundersökning 2023 - lokalpolisområde Ystad Pdf, 484.8 kB.

Resultat trygghetsmätningen för lokalpolisområde Ystad 2022 Pdf, 538.6 kB.

Läs mer om vårt brottsförebyggande arbete

Insikt servicemätning - företagsklimat

Insikt är en årlig servicemätning av kommunernas myndighetsutövning som SKR, Sveriges kommuner och regioner utför. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer.

Själva undersökningen består av att en enkät skickas till dem som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret. Sex områden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Resultaten för de deltagande kommunerna, hamnar sedan i den ranking som kallas "Öppen jämförelse Företagsklimat".

Tomelilla kommuns resultat

2022 fick Tomelilla ett totalt NKI (nöjd-kund-index) på 77 och med det plats 76 av 196. Det är en god ökning från 2021 där NKI var 62 och platsen 182.

Inom mätområdet mijö och hälsoskydd, får kommunen ett högt NKI med 78. Det ger plats 32 av 148 . Vad gäller bygglov ökar betyget rejält. 2022 får kommunen ett NKI på 79 och plats 33 att jämföra med NKI 54 och plats 145 året innan. 168 kommuner mättes 2022.

Så här arbetar vi utifrån resultatet

Eftersom Insikt specifikt mäter hur kommunens service uppfattas, är den till god hjälp för oss vad gäller servicenivån i myndighetsutövningen. De förbättringsområden som finns blir tydliga att arbeta vidare med. Goda resultat indikerar att vi är på rätt väg.

SKRs rapport Öppna jämförelser - företagsklimat 2022 Pdf, 2.1 MB.

Aktuell hållbarhets ranking

Aktuell hållbarhet är en etablerad publikation inom just hållbarhetsområdet. Undersökningen man genomför varje år, bygger dels på en enkät som skickas ut till kommunerna samt data från andra källor, exempelvis Naturvårdsverket, Vattenmyndigheten, SCB, Kolada och Avfall Sverige. Resultaten rankas sedan i något som kallas "Sveriges miljöbästa kommun".

Tomelilla kommuns resultat 2023

2023 rankas Tomelilla på plats 92 bland landets 290 kommuner. Det är en försämring jämfört med 2022 då platsen var 55.

I kommungruppen "mindre städer" placerar sig Tomelilla på plats 23 av 78. Det är också ett kliv nedåt från plats 11.

I Skåne totalt, ligger Tomelilla på plats 15 av 33.

Så här arbetar vi utifrån resultatet

Utifrån resultatet på de mått som mäts i undersökningen, formuleras mål som styr hållbarhetsarbetet i kommunen.