Myndighetsgemensam tillsyn

Vid myndighetsgemensam tillsyn samarbetar olika myndigheter för att motverka arbetsplatsrelaterad brottslighet.

Arbetsplatsrelaterad brottslighet kan handla om exempelvis illegal arbetskraft, skattebrott eller olaglig försäljning av tobak och alkohol. Den gemensamma tillsynen äger oannonserat rum på företag och genomförs av företrädare för de deltagande myndigheterna samtidigt.

Kommunen har samordningsansvar i tät samverkan med polisen. Vid en insats i Tomelilla kan myndigheter som gränspolisen, Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, räddningstjänsten SÖRF och Ystad-Österlenregionens miljöförbund vara med.

Lokalpolisens roll under insatsen är framförallt att skapa trygghet för myndighetsutövarna.

Det finns flera anledningar till myndighetsgemensam tillsyn än den rent brottsbekämpande. Olovliga och olagliga verksamheter leder till osund konkurrens och kan bidra till en upplevd otrygghet för invånarna. Oseriösa aktörer som inte följer lagen, riskerar att tränga undan seriösa företag. Arbetsplatser ska vara säkra och fria från utnyttjande av människor.