Bostadsanpassning

Om du har en bestående funktionsnedsättning och behöver anpassa din permanenta bostad, kan du få ekonomiskt stöd.

Vem kan få bidrag för bostadsanpassning?

I princip alla typer av funktionsnedsättningar omfattas av möjligheten till ett bidrag, exempelvis rörelsehinder, nedsatt syn eller en kognitiv funktionsnedsättning.

Bidraget regleras i lag, se länk nedan.

Länk till lagen (SFS 2018:222) om bostadsanpassningsbidrag Länk till annan webbplats.

Vad kan man få bidrag för att åtgärda i hemmet?

Du kan få bostadsanpassningsbidrag för att anpassa fasta funktioner i eller i anslutning till din bostad. Det kan till exempel vara att ta bort trösklar, sätta upp stödhandtag eller ordna en ramp vid entrén.

Bostadsanpassningsbidrag kan inte användas till sådant som betraktas som normalt bostadsunderhåll, renovering eller till att åtgärda tekniska brister i bostaden.

Om du planerar flytta eller bygga nytt

Om du har en funktionsnedsättning och ska flytta, förväntas du välja en bostad som är lämplig för dig. Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte till åtgärder som beror på att den nya bostaden är uppenbart olämplig för att möta de behov du har kopplade till din funktionsnedsättning i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden.

Vid nybyggnad ska huset redan från början utformas så att det är lämpligt utifrån den funktionsnedsättning du har.

Villkor

Ett krav för bidraget är att det ska finnas ett direkt samband mellan anpassningen och din funktionsnedsättning. Åtgärderna ska vara nödvändiga för att du ska kunna bo kvar och din funktionedsättning ska vara bestående eller långvarig. Det måste finnas en klar koppling mellan din funktionsnedsättning och den anpassning du ansöker om.

För bostadsanpassningsbidrag krävs att den som äger bostaden går med på att åtgärderna utförs. Medgivandet ska vara skriftligt.

Den som äger bostaden måste dessutom lova att inte kräva ersättning av sökanden eller den eller de som har nyttjanderätten till bostaden för att återställa anpassningsåtgärderna. Detta blir aktuellt till exempel om du hyr din bostad.

Ägare av hyres- eller bostadsrättshus kan också ansöka om återställningsbidrag. Dessa bidragsformer regleras också av lagen. Du kan läsa mer om detta på Boverkets webbplats boverket.se.

Förutom bostadsanpassningsbidrag kan du ansöka om bidrag för reparationer, besiktning och service av teknisk utrustning som installerats genom bidrag.

Ansökan och beslut

För att ansöka, fyller du i och lämnar in blanketten "Ansökan om bostadsanpassningsbidrag". Blanketten hittar du i en länk längst ner på denna webbsida.

Du behöver också bifoga:

  • intyg från en arbetsterapeut eller annan medicinskt sakkunnig. Intyget ska styrka att det finns behov av åtgärden.
  • kopia av anbud, offert eller kostnadsberäkning av den anpassning du vill göra. Dessa kostnader kan komma att jämföras med prisuppgifter kommunen hämtat in.

Detta kan behöva skickas med i vissa fall:

  • skriftligt medgivande från fastighetsägare eller bostadsrättsförening om du inte själv äger bostaden, se nedan.
  • ritning och teknisk beskrivning om anpassningarna är omfattande
  • medgivande av nyttjanderättshavare

Fastighetsägarens medgivande

Medgivande från samtliga samtliga fastighetsägare och eventuella nyttjanderättshavare, är en förutsättning för att kommunen ska kunna bevilja bostadsanpassningsbidrag.

Det är därför viktigt att du kontaktar din hyresvärd eller bostadsrättsföreningens styrelse för att få detta. Bor du i ett en- eller tvåbostadshus ska samtliga ägare av huset lämna sitt medgivande. Medgivandet ska vara skriftligt och omfatta att de åtgärder du vill göra får utföras och att du inte är skyldig att återställa dem.

Blankett för ägarmedgivande samt godkännande av nyttjanderättsinnehavare får du av handläggaren för bostadsanpassningar.

Hela ansökan skickas till oss:

Tomelilla kommun
Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Du kan också lämna den till vårt kontaktcenter Tomelilla direkt i kommunhusets entré.

Utredning och beslut

När ansökan är komplett gör kommunens handläggare en utredning och fattar ett skriftligt beslut. Bedömningen görs utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222). Bidragsbeloppet motsvarar en skälig kostnad för de sökta åtgärderna.

Beställning, reparationer och underhåll

När du har fått beslut om bostadsanpassningsbidrag, är det du själv beställer arbetet som ska utföras. Väljer du att utföra anpassningen själv kan du få bidrag för material men inte för arbetstid. Du behöver då redovisa ett kvitto för materialet.

Du äger de anpassningar som du fått bidrag till, vilket innebär att du själv står för eventuella reparationer och underhåll.

Du kan dock ansöka om bidrag för reparation av tekniskt avancerad utrustning som skaffats med stöd av bostadsanpassningsbidrag. Ansökningsblankett samt fakturakopia skickar du till:

Tomelilla kommun
Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Du kan också lämna underlaget till vårt kontaktcenter Tomelilla direkt i kommunhusets entré.

Blanketten är densamma som bostadsanpassningsansökan - du hittar den längst ner på denna sida.

Återställningsbidrag

Under vissa förutsättningar kan återställningsbidrag lämnas till ägare av hyreshus och bostadsrättshus. Med ansökan skall bifogas offert eller kostnadsberäkning på återställningen. Ritningar om det är en större återställning som bidrag söks för.

Ansökningsblankett om återställningsbidrag hittar du längst ner på denna sida, det är samma som för bostadsanpassningsbidrag.

Ägare till småhus kan inte söka återställningsbidrag.

Avslag och överklagan

Om bostadsanpassningsbidrag inte beviljas får du ett skriftligt beslut om avslag på hela eller delar av din ansökan med motiveringar till avslaget. Du kan överklaga kommunens beslut.

Ditt överklagande ska ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag du tog emot beslutet. Handläggaren kan då ompröva beslutet till din fördel om nya uppgifter styrker behovet av bostadsanpassning. Om handläggaren inte omprövar beslutet, skickas din överklagan vidare till Förvaltningsrätten för prövning.

Mer information

På Boverkets hemsida finns mer information om bidraget. På samma sida kan du också välja information på lättläst svenska.

Länk till Boverket och bostadsanpassningsbidrag Länk till annan webbplats.

Ansökningsblankett

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag (pdf) Pdf, 117.6 kB.