Personlig assistans

Har du ett stort behov av stöd och hjälp i den dagliga livsföringen och är under 66 år kan du ansöka om personlig assistans eller ekonomiskt stöd för att själv anordna din assistans.

Rätten till personlig assistans förutsätter att du behöver stöd för dina grundläggande behov. Med grundläggande behov menas att du ska behöva stöd och hjälp med din personliga hygien, att klä på och av dig, att äta, att kommunicera med andra eller att du har behov av annan person på grund av att det finns en allvarlig risk för skada för dig själv, annan eller egendom. Det kan också vara motiverat med personlig assistans på grund av ett medicinskt tillstånd.

Det personliga stödet ska stärka dina möjligheter att leva ett så självständigt liv som möjligt

Du kan ansöka om insatsen hos kommunen eller Försäkringskassan. Personlig assistans måste sökas innan du fyller 66 år. För mer information, kontakta LSS-handläggare.

Du väljer själv vem som ska utföra din assistans

Du väljer om du själv ska vara arbetsgivare eller om du vill anlita ett assistansbolag som utförare eller om kommunen ska ansvara för att ordna din assistans.

Merkostnad (sjuklön) enligt 9 § 2 LSS

Du, eller ditt ombud som du gett fullmakt, har rätt att ansöka om merkostnader hos kommunen till den del som inte täcks av beviljade assistanstimmar som uppstår när ordinarie assistent är sjuk och vikarie satts in.

Ansökan ska göras för varje tillfälle den ordinarie personlige assistenten är sjuk. Se ”Riktlinjer för ansökan om merkostnader enligt 9§2 LSS”.

Om uppdraget utförs av någon annan än den assistansberättigade krävs en fullmakt. Den behöver bara skickas vid första ansökan.

Ersättning för utförd assistans enligt 9 § 2 LSS

Om du beviljats personlig assistans enligt LSS av kommunens handläggare så ansöker du hos kommunen om ersättning för de beviljade assistanstimmarna.

Tomelilla kommun utbetalar vad som anses vara skäligt per timme enligt gällande kollektivavtal, inkluderat omkostnader som får vara högst 5 % och administration högst 8 % av timpenningen: totalt 13 %. Det utbetalas ingen ersättning för löner för timmar som överstiger den beviljade timmarna med undantag för sjuklöner enligt ovan (och timmar som ska räknas som omkostnader och utbildning).

Upphandling av utförare för icke-valsalternativ

Tomelilla kommun söker utförare för personlig assistans inom LSS vid de tillfällen då brukare inom LSS ansöker om biträde av personlig assistans.

Utförare som ansluts till avtal om att utgöra kommunens utförare kommer placeras på en turordningslista och tilldelas uppdrag i den ordning man anslutits till avtalet och i mån av tillgängliga uppdrag.