Medborgardialog

Då och då bjuder vi in till medborgardialog där vi vill höra vad du som invånare anser.

Ofta handlar det om en särskild fråga eller område, men det kan också vara bredare ämnen.

Medborgardialogen kan äga rum på särskilda möten eller så ser vi till att finnas på plats någonstans i Tomelilla kommun. Ibland finns vi med på lokala arrangemang. Från oss kan såväl politiker som förvaltningens medarbetare delta.

Håll utkik i våra sociala medier eller här på tomelilla.se om du vill vara med. Vi lägger löpande upp aktuella medborgardialoger och resultatet från genomförda.

Planerade medborgardialoger

Just nu finns inga planerade medborgardialoger

Genomförda medborgardialoger

Välfärdsteknik och digitalisering, stöd till anhöriga och främjande av hälsa

När: 5 oktober och 24 oktober 2023

Var: Medborgarhuset i Smedstorp och församlingshemmet i Tomelilla

Medverkade från kommunen: ordförande och 1:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden samt tjänstepersoner från stöd och omsorgs verksamhet.

Invånare som kom: Ca 50 personer respektive ca 35 personer

Dialog om: Välfärdsteknik och digitalisering, stöd till anhöriga och främjande av hälsa

Resultat: Det finns fortfarande ett utanförskap gällande digitaliseringen i samhället. Exempel på svårigheter som upplevs är: lösa biljetter, kontantfritt i större utsträckning, mejl och liknande.

Det finns en brist på information och kunskap hos äldre gällande välfärdsteknik. Olika larm och hjälpmedel ses positivt. Merparten vill ha insatser utförda i hemmet och inte digitalt.

Besökarna är överlag nöjda med kommunens insatser för anhöriga. Det finns önskemål om mellanboende i kommunen med anpassade lägenheter, tillgång till restaurang och lokaler för gemensskap och annan service.

Ensamheten upplevs som stor. Mötesplatser är viktiga och man vill gärna att kommunen tillhandahåller lokaler i byarna för det. Pensionärsföreningarna och kyrkan fyller en viktig funktion när det gäller aktiviteter. Gratis eller reducerade kostnader på Skånetrafiken och gym, var andra önskemål som kom fram under dialogerna.

Översiktsplan 2040

När: vår, sommar och tidig höst 2023

Var: digital dialogkarta via tomelilla.se, öppna tillfällen på Österlen Garden Show, Tomelilla marknad och turné i byar. Hjälp att fylla i dialogkartan fanns på kommunens alla bibliotek samt kommunhus.

Fler dialogtillfällen kommer äga rum under framtagandeprocessen.

Deltagande: 1050 olika synpunkter kom in via dialogkartan.

Dialog om: Användning av mark- och vattenområden i kommunen.

Den nya översiktsplanen ska ange grunden för utvecklingen av den fysiska miljön i hela Tomelilla kommun fram till år 2040. Det kan exempelvis handla om din boendemiljö, grönområden, tillgänglighet till och från ditt hem, service och utbud, gång- och cykelvägar och hur du trivs och upplever tryggheten på din ort.

Översiktsplanen är ett styrdokument som beskriver kommunens långsiktiga planering och ställningstaganden för användningen av mark- och vattenområden.

Resultat: Synpunkterna sammanställs och analyseras. Underlaget används i det fortsatta utarbetandet av översiktsplanen.

Torg och hundrastgård i Spjutstorp

När: tisdag 25 april 2023 kl. 14-18.

Var: Bäckavallen dansrotunda

Medverkade från kommunen: tjänstepersoner från kommunens samhällsbyggnadsveksamhet

Invånare som kom: ca 25 personer

Dialog om:

Torget i Spjutstorp och placering av hundrastgård.

Dialogen handlade om förslag om ny utformning av Spjutstorps torg. Skisser visades samt var en framtida hundrastgård kan placeras. Tjänstepersoner fanns på plats för att informera och ta emot synpunkter.

Antingen kunde man lämna synpunkter digitalt eller berätta vad man tyckte på plats i Spjutstorp.

Resultat: Skisserna ses över med ett helhetsgrepp för torget och övriga byn. Det tydligaste önskemålen om torget var att man vill skapa någon form av mötesplats, kanske med ett vindskydd, mycket växtlighet och att ha kvar flaggstången. Utegymmet kommer troligtvis att placeras i anslutning till lekplatsen. Ingen boulebana byggs. De yngres åsikter berörde främst önskemål om ett ställe att åka kickbike, cykel och skate på.

Äldre medborgardialoger

Torg och hundrastgård i Smedstorp

När: torsdag 15 september 2022 kl. 14-18.

Var: torget i Smedstorp

Medverkade från kommunen: tjänstepersoner från kommunens samhällsbyggnadsveksamhet

Invånare som kom: ca 50 personer

Dialog om:

1. Var ska den planerade hundrastgården i Smedstorp placeras?

Det fanns fyra förslag att välja på:

  1. Frans Lindbergsväg
  2. Motionsvägen
  3. Kanalgatan
  4. Fortunavägen

Antingen kunde man rösta digitalt eller berätta vad man tyckte på plats.

Resultat: Motionsvägen fick flest röster.

2. Torget i Smedstorp

På sikt kommer torget i Smedstorp att byggas om. Dialogen handlade om vad som ska finnas där - träd, utegym, bänkar, gångar, belysning, grilllplats, soptunnor, rabatter?

Tjänstepersonerna informerade och svarade också på frågor om planerade förslag för renovering av badet och skolan.

Resultat: Önskemål om ett par bänkar till torget kom, vilket kommer köpas in.