Visselblåsarfunktion

Visselblåsarsystemet är till för rapportering av allvarliga missförhållanden inom kommunen.

Visselblåsningar rör både faktiska eller misstänkta missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang i kommunen, exempelvis:

 • allvarliga oegentligheter som rör kommunens vitala intressen eller enskildas liv och hälsa
 • stora brister i säkerheten på arbetsplatsen
 • allvarliga former av diskriminering och trakasserier
 • korruption och mutor
 • bokföringsbrott eller annan ekonomisk brottslighet
 • försök till att dölja någon av ovanstående punkter

Det är inte bara kommunanställda som kan göra en visselblåsning. Det gäller också:

 • arbetssökande
 • volontärarbetare
 • praktikant
 • arbetare till verksamhetsutövares kontroll och ledning
 • egenföretagare som söker eller utför uppdrag

Enligt lag ska kommunen skydda personer som gör en visselblåsning. För att kunna göra detta och bevara anmälarens anonymitet, samarbetar Tomelilla och Sjöbo kommuner och utreder varandras visselblåsarärenden. På så sätt kan anmälaren känna sig trygg med att anmälningarna hanteras på ett korrekt sätt.

Så görs en visselblåsning

En visselblåsning kan göras via e-post, brev eller telefon till den kommun det gäller. Om anmälaren vill ha ett personligt möte, kan det bokas. Det är möjligt för visselblåsaren att vara anonym. Om visselblåsaren vill ha återkoppling, måste denne lämna en kontaktuppgift. Det kan exempelvis vara en e-postadress som inte avslöjar användarens namn. Kommunen får inte efterforska identiteten på den som anmält.

Tomelilla kommun och Sjöbo kommun bedömer varandras visselblåsningar och avgör om ärendet är att betrakta som ett visselblåsarärende. När ett ärende kommer in ska den rapporterande personen, om hen har lämnat kontaktuppgift, få ett svarsmeddelande inom sju dagar som bekräftar att anmälan är mottagen. Om ärendet bedöms vara en visselblåsning, utreds ärendet vidare. Om ärendet inte kan sägas vara en visselblåsning, kan det lämnas vidare till berörd chef eller verksamhet.

Visselblåsarens identitet kommer aldrig att lämnas ut. Ärendet lämnas till den som bedöms vara lämpligast för vidare hantering . Den som tar emot ärendet, får inte efterforska utan ska endast hantera informationen. Om ärendet bedöms vara av polisiär karaktär, kommer det att polisanmälas.

Anmälan är en allmän handling

Visselblåsarens identitet är skyddad men själva anmälan räknas som allmän handling och kan begäras ut. Sekretess gäller dock för uppgifter som kan avslöja anmälarens identitet och/eller annan enskilds, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men.

När utredningen är klar

Utredningen kommer att presenteras för ansvarig chef, HR-chef eller annan lämplig person som kan vidta nödvändiga åtgärder utifrån utredningens resultat.

Om det finns en kontaktväg till visselblåsaren kommer en kortfattad information skickas till visselblåsaren inom tre månader från bekräftelsen att anmälan mottagits.