Vad är sammanhållen bebyggelse?

De flesta tätbebyggda områden har en detaljplan, men det finns områden på landsbygden med tät bebyggelse som saknar detaljplan. I plan- och bygglagen kallas dessa områden för sammanhållen bebyggelse.

Utanför detaljplanerade områden är vissa åtgärder undantagna från lov- och anmälningsplikt. Dessa undantag gäller inte sammanhållen bebyggelse, utan behandlas i vissa avseenden på samma sätt som detaljplanerat område. För att avgöra om åtgärder kräver bygglov eller anmälan måste vi först avgöra om tomten ligger inom sammanhållen bebyggelse.

För att en bebyggelse ska betraktas som sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs, behöver den uppfylla två kriterier:

  • Bebyggelsegruppen måste bestå av minst 10–20 bostadshus/huvudbyggnader.
  • De bebyggda tomterna måste gränsa till varandra, eller skiljas åt av endast väg, parkmark eller dylikt.

Läs mer på Boverket.se Länk till annan webbplats.