Vad är särskilt värdefull byggnad?

Vissa byggnader eller bebyggelseområden har högre kulturvärden än andra, och anses därmed särskilt värdefulla. Dessa får då ett skydd och får inte förvanskas.

En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Detta gäller också hela bebyggelseområden. Underhållet ska då anpassas till omgivningens karaktär och byggnadens värde från dessa synpunkter. Det som anses särskilt värdefullt ska då underhållas så att dessa särskilda värden bevaras.

Mer om kulturmiljö i Tomelilla

Förvanskningsförbudet

Särskilt värdefulla byggnader och bebyggelseområden kan få ett förstärkt skydd genom särskilda bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser. Detta kan också gälla andra bygglovspliktiga anläggningar och även tomter. Särskilt värdefulla byggnader kan skyddas genom ett rivningsförbud.

Byggnader, bebyggelseområden och allmänna platser som anses vara särskilt värda att bevara har ett förstärkt skydd. Dessa får inte förvanskas.

Mer om förvanskningsförbudet på Boverket.se Länk till annan webbplats.

Är ditt hus med i kulturmiljöprogrammet?

Tomelilla kommun har ett kulturmiljöprogram som pekar ut värdefull bebyggelse. På den interaktiva kommunkartan är de värdefulla byggnaderna markerade i olika färger. Färgerna representerar olika grad av skydd. Äger du en värdefull byggnad och vill göra förändringar, så är skyddet juridiskt bindande. Åtgärder som normalt ska anmälas eller är bygglovsbefriade kan kräva bygglov om byggnaden finns med i kulturmiljöprogrammet.