Hemsjukvård

Du som på grund av sjukdom eller funktionshinder inte kan ta dig till vårdcentral eller distriktssköterskans mottagning har rätt att få sjukvård i hemmet.

Bedömning om rätt till hemsjukvård görs av kommunens sjuksköterska i samråd med din läkare. Du behöver inte byta läkare när du får hjälp från hemsjukvården. Kommunen har inte någon läkare anställd, men flera legitimerade sjuksköterskor.

Så här fungerar hemsjukvården

I kommunen finns det sjuksköterska i tjänst under dygnets alla timmar. Sjuksköterskan kan efter samråd med läkare utföra sårbehandling, smärtlindring, provtagning, medicindelning eller andra sjukvårdsinsatser.

Hemsjukvården kan även vara med vid planering av fortsatt vård i hemmet efter att du skrivits ut från en sjukhusvistelse.

När du blir inskriven i hemsjukvården får du en omvårdnadsansvarig sjuksköterska som har ansvaret för just dina insatser. Vårdpersonal inom hemtjänsten utför sedan en del av de sjukvårdande behandlingarna, efter delegation av sjuksköterskan. Det kan till exempel vara såromläggningar, hjälp med ögondroppar och hjälp att ta dina läkemedel.

Om du har hjälp från hemtjänsten eller har ett trygghetslarm innebär det inte att du automatiskt har rätt till hemsjukvård, det är en bedömning som görs i varje enskilt fall.

Kostnaden för hemsjukvård ingår i maxtaxan.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska - MAS

I den kommunala hälso- och sjukvården måste det finnas en Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som ansvarar för att hemsjukvården är av god kvalitet och håller hög säkerhet.

MAS tar fram rutiner för bland annat läkemedelshantering, delegering och avvikelserapportering. I det medicinska ansvaret ingår också att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vid händelser som kan leda till eller har lett till allvarlig skada eller sjukdom.

MAS har en viktig roll. Ansvaret omfattar inte något primärt ansvar för enskilda patienter, men MAS har skyldighet att ingripa i enskilda fall om det krävs för att garantera en god och säker vård. Ansvaret kan betecknas som ett tillsynsansvar och de lagstadgade uppgifterna är varken underställda verksamhetschefen eller någon annan i kommunen. De ska MAS utföra med ett oberoende.

Du kan kontakta MAS om du har synpunkter på hur vår vård bedrivs eller på hur du blir bemött i vår hemsjukvård.

Använd då i första hand kommunens e-tjänst för synpunkter och klagomål.

Du har också möjlighet att lämna klagomål till Patientnämnden Skåne eller till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Patientnämnden Skåne, telefon 0770-11 00 10.

Berätta för IVO, webblänk. Länk till annan webbplats.