Facklig samverkan

Samverkan ger medarbetare förutsättningar att vara delaktig i verksamheten och dess utveckling.

Samverkan ger medarbetare förutsättningar att vara delaktig i verksamheten och dess utveckling. Delaktighet skapar arbetstillfredsställelse och beslut blir väl underbyggda.

Samverkan förutsätter dialog mellan arbetsgivare, chefer, medarbetare, fackliga företrädare och skyddsombud, förståelse för nyttan med att beslut bereds och förankras gemensamt samt en vilja från alla parter att bidra till detta.

Medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och samverkansgrupper utgör de olika delarna i avtalet där bland annat arbetsmiljö och hälsa är viktiga frågor.

Former/struktur för samverkan och arbetsmiljöarbete

Dialog om verksamheten och dess utveckling samt arbetsmiljö- och hälsoarbetet sker på olika sätt och på olika nivåer; dialog mellan chef och medarbetare, arbetsplatsträff samt samverkansgrupp.

De olika samverkansnivåerna

Samverkan i dialog:

  • Dialog mellan chef och medarbetare
  • Arbetsplatsträffar (APT)

Samverkan med beslut:

  • Central samverkansgrupp (CESAM)
  • Verksamhetens samverkansgrupp (VESAM)
  • Lokal samverkansgrupp på enhetsnivå (LOSAM)

Informationsflödet mellan de olika delarna i samverkanssystemet

Samverkan består bland annat av delaktighet, dialog, utveckling, lärande och arbetsmiljö. Nedan flödesschema illustrerar hur flödet går i alla riktningar, till och från de olika samverkansgrupperna. En yttre dialog som också har en inverkan på flödet är den som sker mellan chef och medarbetare, på medarbetarsamtal och allmänt informationsflöde som sker utifrån behov. Alla dessa delar påverkar och är beroende av varandra för en god samverkan.

Cesam, vesam, losam och arbetsplatsträffar ligger i en cirkel i mitten. I en pil från vänster står det: Dialog chef och medarbetare, medarbetarsamtal och löpande dialog samt informationsflöde efter behov. I en pil från höger står det Samverkan, delaktighet, dialog, utveckling, lärande och arbetsmiljö.