Visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktionen finns till för att du som medarbetare eller annan person, ska kunna anmäla allvarliga oegentligheter som du upptäcker i organisationen utan att behöva berätta vem du är.

Arbetsgivaren får enligt lag inte efterforska vem som lämnat in visselblåsningen eller utsätta en visselblåsare för repressalier.

I juli 2022 ska alla kommuner ha inrättat en visselblåsarfunktion enligt lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. I Tomelilla kommun är den i gång från och med nu, april 2022.

När ska visselblåsning inte användas?

Om du upptäcker att någon agerat gravt olämpligt eller olagligt, bör du först överväga att rapportera detta till din eller dennes chef. Om det inte känns rätt, går det också att vända sig direkt till personalavdelningen eller en facklig företrädare.

Visselblåsarfunktionen använder du när du uppfattar att ovanstående inte är möjligt och du vill kunna vara anonym. Kanske finns misstankarna mot en person i ledande ställning eller annan nyckelperson i din närhet och du inte vill använda de vanliga kommunikationsvägarna.

Funktionen är inte till för allmänna synpunkter på ledarskap, arbetsmiljö, verksamhetsplanering med mera. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga personalfrågor som är kopplade till enstaka individer.

När ska visselblåsning användas?

Visselblåsarsystemet är till för rapportering av faktiska eller misstänkta allvarliga missförhållanden som exempelvis:

 • allvarliga oegentligheter som rör kommunens vitala intressen eller enskildas liv och hälsa,
 • stora brister i säkerheten på arbetsplatsen,
 • allvarliga former av diskriminering och trakasserier,
 • korruption och mutor,
 • bokföringsbrott eller annan ekonomisk brottslighet,
 • försök till att dölja någon av ovanstående punkter.

För att göra en visselblåsning behövs inte konkreta bevis för påståendet, du måste dock uppfatta att det kan vara såsom du tror. Det ska också finnas ett allmänintresse av att missförhållandena kommer fram.

Vem kan visselblåsa?

 • personer som arbetar i organisationen
 • personer som frågar om eller söker arbete
 • personer som söker eller utför praktik eller volontärarbete
 • företagare som söker eller utför uppdrag åt kommunen
 • personer som har tillhört någon av kategorierna ovan och har fått informationen under sin tid i verksamheten

Hur gör man en visselblåsning?

En visselblåsning kan göras via e-post, brev eller telefon. Om personligt möte önskas, kan det bokas.

Tomelilla kommun och Sjöbo kommun samarbetar med visselblåsarfunktionerna. Det betyder att ärenden som uppstår i Tomelilla kommun, utreds av Sjöbo och vice versa. Syftet med samarbetet, är att säkra en oberoende granskning och utredning.

Det som rör Tomelilla, ska alltså anmälas till Sjöbo kommun.

E-post: visselblas@sjobo.se

Telefon: 0416-270 00.

Brev: Sjöbo kommun, Kommunhuset Gamla torg, 275 80 Sjöbo

Inom sju dagar efter att du lämnat in en anmälan ska du − om du valt att lämna kontaktuppgifter − få ett meddelande om att den kommit in. Om din anmälan bedöms vara ett visselblåsarärende, utreds det. Om den bedöms vara något annat, kan den lämnas vidare till berörd chef eller verksamhet.

Visselblåsarärendet lämnas vidare till den det bedöms vara lämpligt för vidare hantering. Den som tar emot, får inte efterforska vem visselblåsaren är utan ska endast hantera informationen.

Om ärendet bedöms vara brottsligt, görs en polisanmälan.

Hur fungerar anonymiteten?

Det är möjligt för dig att vara anonym, men om du vill ha återkoppling måste du lämna något slags kontaktuppgift. Det kan då exempelvis vara en e-postadress som inte avslöjar ditt namn.

Tre personer finns utsedda i organisationen för utredning av visselblåsarärendena. De lyder under sekretess. Det gäller också för andra, till exempel om någon får frågor och förstår vem som har anmält eller en registrator om hen skulle få del av uppgifter av misstag.

Skulle du lämna dina personuppgifter, till exempel genom att använda din jobbmejl, får alltså den som tagit del av det ändå inte berätta vem du är.

Är anmälan en allmän handling?

Ja.

Visselblåsarens identitet är skyddad men anmälan räknas som allmän handling och kan begäras ut. Sekretess gäller dock för det som kan avslöja den rapporterande personens identitet och för uppgift som kan avslöja identiteten på någon annan. Undantaget är om det står klart att uppgifter kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men.

Vad händer när utredningen är klar?

Utredningen kommer att presenteras för ansvarig chef, HR-chefen eller annan lämplig person som kan vidta nödvändiga åtgärder utifrån utredningens resultat.

Om det finns en kontaktväg till visselblåsaren kommer en kortfattad information skickas till visselblåsaren inom tre månader från bekräftelsen att anmälan var mottagen.