Lika rättigheter och möjligheter

Vi arbetar förebyggande och främjande för att inom vår verksamhet motverka diskriminering.

Aktiva åtgärder

Arbetet med aktiva åtgärder finns inbakade i förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete, SAM.

Med aktiva åtgärder menas ett förebyggande och främjande arbete för att inom vår verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Ett främjande arbete för lika rättigheter och möjligheter syftar på ett arbete för att utjämna skillnader i förutsättningar mellan olika grupper.

Om du som medarbetare känner dig diskriminerad eller om du har uppmärksammat att någon kollega diskrimineras ska du vända dig till din chef eller till ditt fackliga ombud, alternativt till HR-avdelningen.