Säkerhet och krishantering

Det finns en gemensam säkerhets- och beredskapsfunktion där kommunerna Tomelilla, Sjöbo och Simrishamn ingår.

Tjänstepersonerna i organisationen jobbar tillsammans, men var och en har en anställande kommun. I Tomelilla kommun, är en krisberedskapssamordnare och en trygghetssamordnare är anställda inom tillväxt- och utvecklingsavdelningen.

Funktionens uppgift är att stödja förvaltningar, bolag och förbund att motstå, hantera, anpassa och återhämta sig från olika typer av händelser såväl akuta som sådana som pågår under lång tid.

De kommunala verksamheterna måste fungera även under störningar, kriser och till och med krig och snabbt kunna ställa om. Målet är att bygga en grund som möjliggör samarbete utifrån de tre styrande principerna för svensk krishantering; ansvar, likhet och närhet. Det innebär att den som är ansvarig för en verksamhet och dess åtaganden även är det under påfrestningar och kriser.

Medarbetare i funktionen

Helena Berlin, är samordnare av den gemensamma funktionen. Hon är också tillväxt- och utvecklingschef, samt har uppdraget som säkerhetsskyddschef i Tomelilla kommun.

Louise Johansson, trygghetssamordnare, ansvarar för frågor som rör trygghet, brottsprevention och fysisk säkerhet. Louise Johansson är anställd av Tomelilla kommun.

I funktionen finns tre krisberedskapssamordnare: Anna Laséen Karlsson (Tomelilla kommun), Niclas Erdin (Simrishamns kommun) och Ingela Skog (Sjöbo kommun).

Rebecca Jakobsson, civil försvarssamordnare, arbetar med frågor kopplade till höjd beredskap och krig. Rebecca Jakobsson är anställd av Sjöbo kommun.

Anna Jacobsson ansvarar för informationssäkerhet. Anna Jacobsson är anställd av Simrishamns kommun.

Extraordinär händelse – kris

En organisation finns inom kommunen för extraordinära händelser – en krisberedskap.

"En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen."

Kommunen har en plan för hur sådana här händelser ska tas om hand.

Plan för hantering av kriser och extraordinära händelser Pdf, 229.6 kB.

Hjärtstartare

Mer om hjärtstartare och var de är placerade kan du hitta via länken hjärtstartarregistret nedan.