Arbetsmiljö

Arbetsmiljö är allt som påverkar människor på jobbet. Människan påverkas av fysiska, psykiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer.

Den väsentligaste uppgiften för arbetsmiljöarbetet är att skapa friska arbetsplatser där ingen skadas på jobbet. Som medarbetare är du en viktig del i arbetsmiljöarbetet. Du tillsammans med din chef och dina kollegor är varandras arbetsmiljö.

Exempel på delar som ingår i arbetsmiljön:

 • arbetstider
 • arbetsbelastning
 • sociala kontakter
 • personlig och yrkesmässig utveckling
 • variation i arbete och möjlighet till återhämtning
 • hot och våld
 • arbetsbetingade konflikter
 • företagshälsovård
 • hälsofrämjande insatser
 • otillåten påverkan

Anmäla arbetsskador och tillbud

Du anmäler arbetsmiljöhändelser såsom arbetsskador och tillbud i vårt digitala system KIA (se länk nedan). Du har också möjlighet att anmäla riskobservationer vilket är steget innan ett tillbud, till exempel att nödutgångar är blockerade, skyddsanordningar saknas eller är sönder på redskap eller maskiner.

Alternativt kan du anmäla arbetsmiljöhändelser genom KIA-appen. Vid första inloggningen behöver du uppge användarnamn och lösenord. Kontakta HR@tomelilla.se för inloggningsuppgifter.

Hur gör jag min anmälan och vad händer sen?

Du kan alltid ta hjälp av skyddsombud för att fylla i din anmälan. Du och din chef går tillsammans genom och utreder händelsen. Du avgör själv om du vill att skyddsombudet ska närvara vid denna gemensamma genomgång.

OBSERVERA: välj "logga in som medarbetare" när du klickat på länken.

Anmälan till AFA försäkring

Den som skadats i arbetet kan i vissa fall få ersättning från vår trygghetsförsäkring. Som anställd kontaktar du själv AFA försäkring genom att fylla i dina uppgifter på deras hemsida afaforsakring.se Länk till annan webbplats..

Handläggare från AFA försäkringar kontaktar dig därefter. AFA försäkringar kan också komma att kontakta oss som arbetsgivare för eventuella kompletteringar.

Tänk på att behålla kvitton från exempelvis läkarbesök, om du söker ersättning för sådana utgifter.

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Enligt AFS 2001:1 6 § Länk till annan webbplats. ska arbetsgivaren fördela arbetsuppgifter, befogenheter och resurser i verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall förebyggs.

Arbetsgivaren har enligt lag och föreskrifter det fulla ansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagaren har å sin sida utifrån anställningsavtalet en skyldighet att bidra till att skapa en god, sund och säker arbetsmiljö.

Fördelning av enskilda arbetsmiljöuppgifter

Vid behov kan din närmsta chef fördela enskilda arbetsmiljöuppgifter till dig som arbetstagare, exempelvis för dig som arbetar inom hemtjänsten med riskbedömning hos brukare eller för dig som lärare i kemi, slöjd och idrott.

Riktlinjer mot alkohol- och drogmissbruk

16:18 Alkohol- och drogmissbruk

Riktlinjer mot alkohol och drogmissbruk

Tomelilla kommun vill som arbetsgivare skapa en god arbetsmiljö för sina anställda i vilken de anställda ska för kommunens medborgare ge god och effektiv service av hög kvalitet.

Alla anställda i Tomelilla kommun ska vara alkohol- och drogfria under arbetstid, och inte vara påverkade av ett alkoholnyttjande och/eller drogmissbruk på sin fritid.

Alla konferenser, kurser och representation bör hålla en så låg alkoholpositiv profil som möjligt, alkoholfria alternativ ska alltid finnas. Alkoholism skall klassificeras som en behandlingsbar sjukdom.

Förhållningssätt och guide kring arbetet mot alkohol och droger inom Tomelilla kommun ska följa samma intentioner som de för Tomelilla, Simrishamn och Sjöbo gemensamma riktlinjer för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete.

Tomelilla kommuns rutin vid alkohol- och drogmissbruk

Hantering när en medarbetare uppträder påverkad på arbetsplatsen

 1. En medarbetare som uppträder påverkad, med "dagen-efter-effekt" eller förtär berusningsmedel på arbetsplatsen ska omedelbart avvisas från arbetsplatsen. Avvisningen från arbetsplatsen ska ske av ansvarig chef (verksamhetschef eller enhetschef), som också ska se till att medarbetaren på ett betryggande sätt kommer hem. Dokumentation av händelsen ska ske av ansvarig chef.
 2. Den fackliga organisationen/skyddsombud ska därefter informeras om händelsen av ansvarig chef.
 3. Om medarbetaren inte kommer till arbetsplatsen eller inte heller meddelar sig nästföljande arbetsdag ska ansvarig chef ta kontakt med medarbetaren.
 4. När medarbetaren kommer tillbaka till arbetsplatsen ska närmaste chef (eventuellt tillsammans med facklig representant om medarbetaren så önskar) ha ett samtal om det inträffade. Syftet är dels att klarlägga orsakerna till det som hänt, dels att informera om vilka åtgärder som kommer att vidtas vid upprepning. Informera också om att lön inte utbetalas för den tid som medarbetaren varit frånvarande p.g.a. alkohol- och/eller drog-påverkan. Klargör att arbetsplatsen är alkohol- och drogfri och att uppträda påverkad på arbetsplatsen är en form av misskötsamhet, som i sin tur kan leda till disciplinära åtgärder som skriftlig varning och uppsägning/avsked. Om det inträffade bedöms som en engångsföreteelse vidtas inga ytterligare åtgärder. Är händelsen ingen engångsföreteelse ska åtgärder vidtas (även eventuella disciplinära sådana) och rehabilitering inledas enligt nedan. Dokumentation av mötet ska ske av närmaste chef.

Åtgärder

Att närmaste chef följer upp ett missbruksproblem genom att ge stöd i olika former samt att ställa krav på medarbetaren är lika viktigt som att ingripa i en akut situation. Målet är att hjälpa medarbetaren att komma ifrån sitt missbruksproblem.

Om medarbetaren förnekar påverkan kan alkotest/provtagning göras via företagshälsovården. Om företagshälsovården inte finns tillgänglig just vid det akuta tillfället kan långtidstest göras i efterhand (också via företagshälsovården). Om medarbetaren vägrar att göra alkotest/provtagning ska medarbetaren betraktas som påverkad.

Lön ska inte utbetalas för den tid som medarbetaren varit frånvarande på grund av alkohol- och/eller drogpåverkan.

Att uppträda påverkad på arbetsplatsen är en form av misskötsamhet, som i sin tur kan leda till disciplinära åtgärder som skriftlig varning och uppsägning/avsked.

Alkohol- och drogmissbruk ska hanteras på samma sätt som vid sjukdom. Om rehabilitering krävs ska en rehabiliteringsplan upprättas i samråd med medarbetaren. Lämpliga rehabiliterings- och stödåtgärder kan vara:

 • regelbundna besök hos föetagshäsovåden för stödsamtal
 • att blåsa i alkomäare på arbetsplatsen
 • hjälp med medicinering och behandling hos företagsläkare
 • behandling på behandlingshem
 • anpassning av arbetsuppgifter
 • delta i möten med exempelvis Anonyma Alkoholister (AA), Länkarna och Anonyma Narkomaner (NA)
 • stödsamtal

Kontakta alltid HR-avdelningen och företagshälsovården som bistår med hjälp och stöd, innan du som chef beslutar om rehabiliterings- och stödåtgärder.

OBSERVERA: välj "logga in som medarbetare" när du klickat på länken.

Rutiner och riktlinjer