Personalmiljöbil

Tomelilla kommun erbjuder tillsvidareanställda från och med den 1 februari 2022 möjligheten att ansöka om att skaffa personalmiljöbil.

Innan du skaffar förmånen, läs noga igenom bilagan ”regelverket för personalmiljöbil”.

Bakgrund

Tomelilla kommun vill medverka till en hållbar utveckling. Som en del i detta erbjuder därför arbetsgivaren miljöbilar som personalbil genom bruttolöneavdrag till samtliga tillsvidareanställda enligt AB som uppfyller nedanstående villkor:

  • Har minst 3,5 år kvar till pension
  • Inte uppbär ersättning till följd av sjukdom vid beställning av personalbil
  • Inte har införsel på lön vid beställning av personalbil
  • Inte är helt tjänstledig eller föräldraledig vid beställning av personalbil
  • Den anställdes månadslön ska med god marginal överstiga bruttolöneavdrag och beskattning av bilförmån.

Avslag på begäran om personalmiljöbil kan ske även om den anställde uppfyller villkoren enligt ovan, särskilt beslut fattas då av HR-chef eller ekonomichef.

Omfattning

Laddhybrider, elhybrider, elbilar och gasbilar.

Arbetsgivaren leasar bilarna av sitt finansbolag (som äger dem) och låter därefter den anställde disponera bilen på sådant sätt (bruttolöneavdrag/förmånsvärde) att de är kostnadsneutrala för arbetsgivaren.

Bruttolöneavdrag

Innehav av personalbil med rättighet att utnyttja denna privat är en skattepliktig förmån. Arbetsgivaren betalar sociala avgifter och den anställde beskattas för denna förmån. Arbetsgivaren är skyldig att lämna uppgifter om denna förmån till skattemyndigheten samt se till att preliminärskatteavdrag på förmånen görs månadsvis.

Innehav av personalbil påverkar inte den anställdes avtalade tjänstepension.

Den anställdes allmänna pension kan komma att påverkas beroende på faktorer som ålder, inkomstnivå, framtida lönenivå m m, (se förklaring i regelverket).

Den sjukpenninggrundande inkomsten kan minska med hela eller delar av den anställdes bruttolöneavdrag beroende på inkomstnivå, (se förklaring i regelverket).

Avtal om personalmiljöbil

Ett avtal upprättas med den anställde i vilket den anställde godkänner villkoren för innehavet.

Avtalshandlingarna innefattar även bilkalkyl samt dessa regler. Avtal om personalbil omfattar 36 månader.

Om arbetsgivarens totala kostnader för bilen avviker från den ursprungliga beräkningen kan bruttolöneavdraget omräknas upp eller ned. Omräkning sker vid kalenderårsskifte.

Den anställde har samma risker och möjligheter vad gäller bilens restvärde och avräkning antal körda mil mot serviceavtal som om bilen finansierats privat.

Beställning av personalmiljöbil

Vill du veta mer om vår personalförmån kan du läsa i infofolder, regelverket eller på Miljöbilcentralens hemsida miljobilscentralen.se Länk till annan webbplats.. Det är till Miljöbilcentralen du vänder dig till med dina frågor och om du är intresserad av att skaffa personalmiljöbil.

Den anställde ser ut en bil och bilåterförsäljaren tar fram en offert som överlämnas till arbetsgivarens Miljöbilscentralen AB. En bilkalkyl upprättas och överlämnas till den anställde.

Vid kontakt med bilåterförsäljare är det viktigt att den anställde aldrig accepterar eller skriver på offert eller köpehandling. Bindande beställning kan endast göras av Miljöbilscentralen AB.

Om den anställde beslutar sig för att ta ut en personalbil skall detta bekräftas genom den anställdes underskrift på bilkalkylen. Den anställde accepterar därigenom en bindande beställning av bilen och därmed de kostnader som framgår av bilkalkylen. Genom underskriften intygas också att den anställde tagit del av dessa regler. Skulle beställning avbrytas innan leverans står den anställde för kostnader i samband med detta.