Djurrödsbäckens dalgång

Området kring den naturligt slingrande Djurrödsbäcken är ett naturreservat, samt ett Natura 2000-område.

Bäcken rinner med ett långsamt flöde från Andrarumsåsen öster om Djurröd och mynnar så småningom ut i Kävlingeån.

I området finns gott om fornlämningar. Bland annat gravrösen, vilket visar att området troligen varit bebott sedan stenåldern. Dalgången har historiskt använts som slåtter- och betesmark. En gammal fägata, stengärdesgårdar och åkerstrukturer minner om det gamla kulturlandskapet. Även delar av lövskogarna har ingått i betesmarkerna vilket märks på de krokiga, flerstammiga bokarna som i sin ungdom blivit avbetade av kreaturen.

Växtliv

Bäcken är omgiven av åsar som på vissa ställen är planterad med gran. Dessa förväntas omvandlas till ädellövskog efter hand som granen avverkas. Allra längst öster ligger en kuperad och stenig enefälad som planar ut mot de välbetade fuktängarna längs bäcken. Genom enefäladen rinner småvatten ner mot bäcken som på låglänta områden bildar sväm- och sumpskog.

I det västra delområdet ligger igenväxta fuktängar. Här domineras fälten av älgört. Träd och buskar består av al och vide. De kalkrika fuktängarna utgör också en god miljö för fridlysta arter som majnycklar och gullviva. I väst växer också ett parti ädellövskog bestående av alm, ask, avenbok, skogsolvon, skogstry och benved.

Djurliv

I de träd- och buskrika betesmarkerna trivs törnskata, törnsångare och gulsparv. Har man tur kan man se kronhjort i området. Bäckens vatten är rikt på fisk och småkryp.

Hitta hit

Området hittar man på vägen som går från norr till söder mellan Andrarum och Lövestad. Man kan även ta sig hit på gåendes fot om man vandrar på Skåneleden etapp 8 som passerar genom naturreservatet.

Beslut med föreskrifter över naturreservatet finns att läsa om i länken nedan.

Grön dalgång med blå himmel