Örups almskog, kärr och ängar

Örups almskog, kärr och ängar är ett naturreservat som ligger intill Örups slott, ett slott byggt under samma period som Glimmingehus.

Redan år 1928 fridlystes området och var då en av Sveriges största almskogar. 1979 drabbades skogen av en aggressiv form av almsjuka och skapade den unika skog som ligger där idag. Området ingår i riksintresset för naturvården. Delar av området utgörs även av ett Natura 2000-område.

Djur- och växtliv

Almsjukan skapade en utmärkt livsmiljö för mossor och lavar, men också för många insekter. I synnerhet skalbaggar såsom stor kardinalbagge, bokoxe, stor plattnosbagge, ädelguldbagge och gräsgrön guldbagge. Även hålbyggande fåglar drar nytta av mängden död ved. I almens ställe har andra träd och buskar växt upp, t.ex. alm, lönn, bok, hagtorn och fläder.

I skogen kan man stöta på både hjort och vildsvin.

Söder om skogen ligger en kalkfuktäng och ett rikkärr som är en utmärkt miljö för orkidéer. Går man i närheten av kärret är det värt att gå försiktigt; många olika snäckor trivs också i den kalkrika miljön. För att bibehålla denna miljö krävs det att marken betas och förblir opåverkad av konstgödsel.

Vandringsleder

Genom Örups almskog, kärr och ängar kan man följa olika strövstigar som går genom naturreservatets alla olika naturtyper.

Stigarna är skyltade och markerade. Karta finns på informationsskylten i området samt via länken nedan.

Hitta hit

Man når naturreservatet genom att ta av på vägen mot Övraby när man kommer på väg 19 mellan Tomelilla och Ystad. Ungefär en kilometer in når man en parkeringsplats. Man kan även nå området via buss SkåneExpressen 4. Man får hoppa av vid väg 19, hållplats ”Benestad Kyrkan”, för att sedan promenera till naturreservatet. Genom området går en strövstig.

I detta naturreservat gäller speciella regler som du kan läsa om i länken nedan och på informationsskyltar i området.

Orkidé som växer i våtmark