Högaborg

Öster om Tomelilla ligger naturreservatet Högaborg. Området består av öppen betesmark och planterad ekskog, samt ett fåtal grandungar.

Historiskt sett har området använts som åkermark. Delar av området har utgjort täktverksamhet vilket har lämnat kvar en sandig jord. Området är omgärdat av jordbrukslandskap.

Djurliv

Högaborg är ett naturreservat som skapats främst för att bevara hotade grodarter. Framförallt lökgrodan trivs i den sandiga marken där den kan gräva ner sig dagtid och under vinterdvalan. Grodorna är mycket känsliga, särskilt under parningstid (mars–maj), och man bör vid dessa tider vara väldigt försiktig om man besöker området.

Grönfläckig padda planterades in framgångsrikt 2005. Ett flertal hotade groddjursarter såsom lövgroda, klockgroda, långbensgroda, strandpadda samt större vattensalamander har observerats i områdets sex småvatten. Dessutom finns här vanlig groda, vanlig padda och mindre vattensalamander.

Naturreservatet är även värdefullt för backsvalor som häckar i de grusiga backarna. Även sandödlor finns i de grusiga backarna.

Hitta hit

För att komma till naturreservatet Högaborg åker man lättast från Tomelilla genom att ta till vänster mot Kverrestad strax före Ullstorps kyrka. Efter cirka två kilometer meter tar man åter åt vänster och når naturreservatet efter ungefär ytterligare 500 meter.

I detta naturreservat gäller speciella regler som du kan läsa om i länken nedan och på informationsskyltar i området.

Glittrande groddamm