Listarumsåsen

Listarumsåsens naturreservat är ett Natura 2000-område. På 1970-talet grundades naturreservatet för att skydda landskapet från grustäkt.

Växtliv

Naturreservatet som består av skogbeklädda åsar är uppdelat i tre delar: ett i väst och två i öster. Områdena är värdefulla både ur ett biologiskt och ett geologiskt perspektiv. En stor variation av busk- och trädarter. Skogspartierna består dock mestadels av ädellövskog; främst bok och ek. Mellan dalarna finns björkkärr.

Den västra delen av reservatet är äldre än den östra. Här finns det gott om död ved vilket förhöjer den biologiska mångfalden, då det skapar en trivsam miljö för lavar, svamp och insekter. Längst i väster ligger ett område öppen hagmark. De yngre östra delarna består delvis av igenväxande betesmarker. På våren är skogen som vackrast då vitsippor, blåsippor, vårlök, nunneört och den fläckbladiga lungörten frodas.

Djurliv

Fågellivet består av sångare som svarthätta och grönsångare samt talgoxe, blåmes, nötväcka. På hösten besöks skogen av nötskrikan.

Vandringsleder

Gårdlösaleden är en vandringsled på 12 kilometer genom ett omväxlande landskap med bördiga åkrar, betade ängar och trolska bokskogar. Till detta kommer ett stort antal historiska och kulturella sevärdheter.

➔ Läs mer om Gårdlösaleden här

Hitta hit

De östra delarna och dess parkeringsplats ligger på vägen mellan Smedstorp och S:t Olof, ungefär en kilometer norr om Smedstorpsdammen. Den västra delen når man genom att svänga vänster strax efter Smedstorps kyrka om man kommer från Smedstorp. Efter en kilometer tar man höger och efter ytterligare en kilometer har man nått fram till naturområdet

Gårdlösaleden är en vandringsled som har sin start i Smedstorp och går genom Listarumsåsens tre områden samt naturreservatet Ljungavången.

I detta området gäller speciella föreskrifter som du kan läsa om i länken nedan.

Man går med svart hund längs en skogsbeklädd åsrygg