Onslunda sten

Onslunda sten är en skog full av historia och karaktär. Utbredningen av Onslunda stens flerstammiga bokträd saknar motsvarighet i Sverige och är ett minne från ett gammaldags skottskogsbruk.

Man beskar då skotten vid trädets bas med jämna mellanrum för att använda som vinterfoder, sedan lät man stubbarna skjuta nya skott. Därför ser träden smala och unga ut fastän de står på kraftiga gamla stubbar. Detta skogsbruk förekom i Skåne fram till 1800-talets mitt.

Förutom små granplanteringar har ingreppen på skogen har varit få under 1900-talet. I söder om Onslunda sten finns gruvhål där fluorit (flusspat) och blyglans bröts under andra världskriget. Marken som är stenig och näringsfattig, karakteriseras av en mängd gamla stengärdesgårdar.

Växtliv

Onslunda sten var förr gemensamma betesmarker som har växt igen, vilket äldre vidkroniga bokar, äldre än de yngre flerstammiga träden, vittnar om. Många bokträd visar också tecken på att skogen användes som betesmark under trädens ungdom. Lavar och mossor trivs bland de gamla bokträden, t.ex. bokvårtlav, bokkantlav och rosa lundlav.

Bokskog dominerar området men även andra träd förekommer, såsom al, framförallt i fuktigare partier. Här och var i skogen öppnar ljungbeväxta gläntor upp sig.

Djurliv

De fåglar man kan se är bl.a. stenknäck, nötskrika, skogsduva och mindre hackspett. I skogen lever också vildsvin, kronhjort och älg.

Hitta hit

Onslunda sten nås på vägen mellan Fågeltofta och Sankt Olof genom att man kör söderut vid skylt Maryd. Området går också att nå från Onslunda by genom att följa skylten mot Bokeberg. I området finns inga markerade leder, men här finns många skogsvägar och stigar att promenera på.

Onslunda sten är ett naturreservat där särskilda bestämmelser gäller. Dessa kan du läsa om i länken nedan.

Skog med krokiga stammar och stenig mark