Tryde naturreservat

Naturreservatet Tryde är känt för sina fina grodmiljöer där den fridlysta lökgrodan trivs.

Området är en del av Ramsåsaåsen och har historiskt sett under lång tid använts som betesmark, men från början av 1900-talet använde man marken som åker. Mellan åren 1986 och 2001 bröts grus inom området. I dagsläget betas området återigen.

Djur- och växtliv

Området har sex stycken dammar som hyser en av Sveriges största populationer av den ovanliga lökgrodan. Jorden i området är sandig, vilket lökgrodan är i behov av då de gräver ner sig på upp till en meters djup under dagtid och under vintervilan. Grodorna är mycket känsliga, särskilt under parningstid (mars–maj), och man bör vid dessa tider vara väldigt försiktig om man besöker området.

Även lövgroda och större vattensalamander trivs här. Vidare har man noterat vanlig groda, åkergroda, vanlig padda och liten vattensalamander. Förutom groddjuren trivs hare, kanin och rådjur i området. Glada och ormvråk ses ofta i omgivningarna. På ängarna växer mandelblom, gullviva och blåklocka.

Hitta hit

Naturreservatet ligger nordost om Svampakorset och nås via väg 11 mellan Tomelilla och Sjöbo. Besökare svänger norrut vid Svampakorset och efter cirka 600 meter nås naturreservatet. Ta hänsyn till att groddjuren är mycket känsliga för störningar, speciellt under lekperioden som infaller i april och maj!

I detta området gäller speciella föreskrifter som du kan läsa om i länken nedan.

Stor groddamm med kulle i bakgrunden