Södra Lökaröd

Södra Lökaröd är ett våtmarksområde som ligger på en sluttning ner mot Hörrödsån vid Tomelillas norra gräns.

Större delen av området består av lövsumpskog, men av stort värde är det lilla rikkärret som hyser många hotade växtarter. Rikkärret har överlevt dikning och igenväxning under åren tack vare att det låg längs en elledningsgata som rensades regelbundet.

Inom området finns en gammal stenbro med anor från medeltiden.

Växtliv

I lövsumpskogen växer mest al men också björk. Rikkärret ger upphov till smörboll, majviva, slåtterblomma och orkidéer. Kring kärret ligger en fuktäng bevuxen med buskar, gökblomster och änsvädd.

Djurliv

Det rika växtlivet lockar många ovanliga fjärilar bl.a. silversmygare, sotnätfjäril, sexfläckig bastardsvärmare samt blåvingar. I lövsumpskogen förekommer mycket död ved vilket lockar större hackspett. I den närliggande Hörrödsån lever den hotade vattenmyrlejonsländan.

Hitta hit

Södra Lökaröd ligger på vägen mellan Lillehem och Hörröd. Området är relativt litet och består av fuktiga marker, därför är området inte tillgänglighetsanpassat för besökare.

Gammal överväxt stenbro