Kronovalls store vång

Kronovalls Store Vång ligger strax sydväst om slottet Kronovall. Naturreservatet hyser en del kulturlämningar såsom stengärdesgårdar och odlingsrösen.

Kronovalls Store Vång ligger strax sydväst om slottet Kronovall. Naturreservatet hyser en del kulturlämningar såsom stengärdesgårdar och odlingsrösen. Det är även utpekat som riksintresse för naturvården och är ett Natura 2000-område.

Växtliv

Store vång är en stor hagmark som historiskt sett har tillhört Kronvalls gods. Området har betats under en lång tid vilket har gett upphov till den rika flora vi associerar med gamla ängs-och betesmarker; bl.a. kattfot, jungfrulin och slåttergubbe. Marken är nästintill opåverkad av gödslingsmedel.

Området har gott om stora, gamla ekar och lindar, varav vissa ruttna och fallna. Dessa gamla träd är värdefulla då de utgör hem för lavar, mossor och insekter. Den öppna hagmarken i norr hyser en del buskar såsom hagtorn. Törnskata och stare trivs i denna miljö med många snår och gott om föda.

Djurliv

Mitt i naturreservatet går ett brett dike och Trydeån rinner längs områdets västra gräns. Inom området finns både öppna vatten och fuktiga partier där t.ex. lövgrodor och större vattensalamander trivs. Med lite tur kan man se kronhjort i området.

Vandringsleder

I området finns två markerade vandringsleder som går genom stenig hagmark, ädellövskog och öppen äng. Den längre leden är 2,6 km lång, och den kortare leden är 2 km lång.

Hitta hit

Nordost om området finns en parkeringsplats. Här finns även bord och bänkar. Inom naturreservatet finns det två vandringstigar som är markerade. Stigarna i området går delvis över fuktig mark. Strax nordväst om Kronovalls slott svänger en mindre väg från landsvägen mellan Fågeltofta och Sankt Olof ner mot naturreservatet.

Beslut med föreskrifter över naturreservatet finns att läsa om i länken nedan.

Gångplanka längs stenig äng