Flextidsavtal

Flexibel arbetstid i Tomelilla kommun – lokalt kollektivavtal

Från och med 2020-01-01 gäller lokalt kollektivavtal för flexibel arbetstid.

Flextidsavtalet är tecknat med följande fackliga organisationer:

 • Akademikerförbundet SSR
 • Akavia
 • DIK
 • Fysioterapeuterna
 • Ledarna
 • Lärarförbundet
 • Lärarnas riksförbund
 • Naturvetarna
 • SRAT
 • Sveriges Arbetsterapeuter
 • Sveriges Arkitekter
 • Sveriges Psykologförbund
 • Vision
 • Vårdförbundet

Observera, om du som chef med stöd av kollektivavtal inte har godkänt att medarbetaren ska ha flexibel arbetstid ska arbete ske utifrån fasta tider enligt schema. Fackliga representanter ska ha tagit del av nytt schema senast två veckor innan det börjar gälla.

Avvikande överenskommelser från ordinarie lokalt kollektivavtal:

Sveriges Arbetsterapeuter och Fysioterapeuterna har avvikande totalram med flexibel arbetstid vardagar mellan kl.06.00-18.00.

+/-2 timmar före eller efter arbetstidens början

+/-2 timmar före eller efter arbetstidens slut

Sveriges lärare har avvikande totalram med flexibel arbetstid vardagar mellan 07.00–20.00

§ 1. Förutsättningar och definitioner

Förutsättningar:

Flexibel arbetstid bygger på tillit, förtroende och dialog mellan arbetsgivare och medarbetare. Flexibel arbetstid är en förmån och ska alltid tillämpas med utgångspunkt från verksamheternas krav och behov samt ta hänsyn till medarbetarnas önskemål. Det är i slutändan alltid chefen som avgör vad som är verksamhetens behov.

Detta lokala kollektivavtal utgår från Allmänna bestämmelser § 14 Flexibel arbetstid och de möjligheter som ges att träffa lokalt kollektivavtal om.

Medarbetare i Tomelilla kommun med flexibel arbetstid ges förtroende att själv förlägga delar av sin arbetstid inom ramen för detta lokala kollektivavtal.

Definitioner:

Normalarbetstid: Denna tid är den ordinarie arbetstiden enligt § 13 mom. 5 i Allmänna bestämmelser.

Fast tid: Den tid mellan bestämda klockslag, som den anställde ska finnas på sin arbetsplats eller på annan plats som arbetet kräver. Under denna tid kan flextid endast användas efter överenskommelse med närmsta chef.

Flextid: Minst 30 minuter rast måste tas senast efter fem timmars arbete. Om arbetstagare inte tidsregistrerar under lunch räknas en timmes rast i personalsystemet.

Totalram: Flexibel arbetstid gäller vardagar mellan kl.06.00–19:00

Flexibel arbetstid är ej möjlig att använda mellan 19:00–06:00

Avstämningsperiod: Tidsrymden då flextidssaldot stäms av och justeras mot ordinarie arbetstid som skulle ha fullgjorts under samma tidsrymd. Saldot justeras vid varje avstämningsperiod med utgångspunkt från vad som anges i § 14 mom. 3d. Allmänna bestämmelser.

§ 2. Förläggning och omfattning

Normalarbetstid: Arbetstid som ansvarig chef fastställer kallas normalarbetstid och tiden utgår alltid ifrån verksamhetens behov, till exempel 08.00–17.00 eller 07.00–16.00 (inkl. 60 min rast).

Fast tid och flextid: Ansvarig chef fastställer den fasta tidens ramar samt flextid utifrån verksamhetens behov i samverkan med lokal facklig organisation.

Mom. 1: Avstämningsperiod

Flextidssaldot ska stämmas av en gång per kvartal, den 15 mars, 15 juni ,15 sept. samt den 15 december.

Vid avstämning får flextidssaldot max vara plus (+) 30 respektive minus (-) 15 timmar. Huvudregeln vid varje avstämning är att flextidssaldo som understiger -15 timmar föranleder löneavdrag, och att plussaldo som överstiger 30 timmar bortfaller utan ersättningsrätt. För att undvika detta, kan eventuella överskjutande timmar om möjligt tas ut i ledighet före reglering. Arbetstagaren och ansvarig chef har ett gemensamt ansvar för att fortlöpande se till att saldot hålls inom givna ramar. Innan en eventuell reglering av flextidssaldot sker, ska ansvarig chef föra dialog med berörd anställd om orsaken och på vilket sätt en eventuell reglering ska ske. Om överenskommelse ej kan ske med den enskilde, kontaktas den lokala fackliga organisationen.

Mom. 2: Ledighet som önskas tas ut med intjänade flextimmar under fast tid

Halv- eller heldagsledighet eller enstaka timmar kan tas ut inom plussaldots ram efter överenskommelse med närmaste chef.

Mom. 3: Tidregistrering

Sker i Personec P/Självservice eller i telefonapplikation. Alternativ lösning är tidsregistrering i Excell-ark tills digital lösning är tillgänglig.

Mom. 4: Förtydliganden

Övertid: På förhand beordrad övertid eller i efterhand godkänd övertid som ligger före eller efter ordinarie arbetstid (enligt schema) gäller Allmänna bestämmelser § 20.

Obekväm arbetstid: Ersättning för obekväm arbetstid utgår inte då arbetstagaren själv förlägger sin arbetstid inom flexramen.

Frånvaro: Vid frånvaro med giltigt förfall ska antalet timmar anses vara fullgjorda enligt normalarbetstiden eller förutbestämt schema.

Mom. 5: Flexsaldo vid anställnings upphörande

Flexsaldot regleras som vid sedvanlig avstämningsperiod enligt ovan. Medarbetaren och arbetsgivaren ska dessförinnan disponera arbetstiden så att saldot är så nära noll som möjligt när anställningen avslutas.

§ 3. Uppsägning

Detta lokala kollektivavtal gäller från och med 2020-01-01 med ömsesidig uppsägningstid på 3 månader.

Mom. 1: Flexsaldo vid uppsägning av lokalt flextidsavtal

Om detta lokala kollektivavtal sägs upp, regleras flexsaldot som vid sedvanlig avstämningsperiod enligt ovan. Eventuellt över- eller underskott regleras i tid (kompensationsledighet i motsvarande timmar) eller pengar.