Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnen hanterar frågor som rör byggnation, till exempel bygglov.

Nämndens områden

Byggnadsnämndens ärenden och beslut ska förhålla sig till flera olika lagstiftningar, exempelvis:

- Plan- och bygglagen (i frågor som inte avser översiktsplan, detaljplan
eller områdesbestämmelser)
- Fastighetsbildningslagen
- Anläggningslagen
- Miljöbalkens sjunde kapitel om skydd av områden rörande
strandskyddsområden

Presidium

Emil Ekstrand (M), ordförande
Petra Blomgren (SD), 1:e vice ordförande
Roger Persson (S), 2:e vice ordförande

Sammanträden 2024

Dag

Tid

Notering

24 januari

08:30


6 mars

08:30


3 april

08:30


22 maj

08:30


12 juni

08:30


28 augusti

08:30


2 oktober

08:30


6 november

08:30


11 december

08:30

 

Kallelser med handlingar

Protokoll