Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för mycket av det som rör Tomelillas fysiska miljö.

Nämndens områden

- gator, parker, planteringar och lekplatser
- trafiksäkerhet
- vatten- och avloppssystem
- kommunens fastigheter
- energiförsörjning
- kostverksamhet
- ärenden inom miljö- och hälsoskyddsområdet som faller utanför byggnadsnämndens och Ystad-Österlenregionens miljöförbunds ansvarsområden
- andra frågor av teknisk karaktär som inte faller inom annan nämnds ansvar

Samhällsbyggnadsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Det finns också ett arbetsutskott knutet till nämnden med tre ledamöter och tre ersättare. Arbetsutskottet består av ledamöter i nämnden. Dess uppgift är att bereda vissa ärenden till nämndens sammanträden och lägga fram förslag till beslut.

Presidium

Sander Dijkstra (M), ordförande

Thony Blomgren (SD), 1.e vice ordförande

Inger Åbonde (S), 2:e vice ordförande

Sammanträden 2024

Dag

Tid

Notering

26 januari

08:30


8 mars

08:30


5 april

08:30


24 maj

08:30


14 juni

08:30


30 augusti

08:30


29 september

08:30


4 oktober

08:30

 

8 november

08:30


13 december

08:30


Kallelser med handlingar

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Protokoll

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott