Krisledningsnämnden

Vid allvarliga samhällsstörningar kan krisledningsnämnden aktiveras.

Nämndens område

Krisledningsnämnden tar över hela eller delar av de andra nämndernas verksamhetsområden för att kunna ta snabba politiska beslut vid extraordinära händelser. Extraordinära händelser är allvarliga störningar eller risk för allvarliga störningar av viktiga samhällsfunktioner. Det kan vara vid exempelvis extremväder eller skogsbränder.

När krisen är över ska de ansvarsområden som krisledningsnämnden tagit över återgå till ordinarie nämnd. Kommunfullmäktige får upphäva krisledningsnämndens verksamhet.

Krisledningsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.

Presidium

Per-Martin Svensson (M), ordförande
Sara Anheden (S), 1:e vice ordförande
Per Gustafsson (SD), 2:e vice ordförande