Valberedningsnämnden

Valberedningens uppgift är att förbereda och föreslå val av ledamöter och andra förtroendeuppdrag.

Nämndens område

Valberedningsnämnden tar fram förslag på ledamöter och ersättare till styrelser och nämnder före den nya mandatperiodens början samt val som sker under mandatperioden. Nämnden sammanträder inte löpande under åren, utan sammankallas vid behov.

Valberedningsnämnden består av sju till tretton ledamöter och lika många ersättare.

Presidium

Emil Ekstrand (M) ordförande
Per Gustafsson (SD) 1:e vice ordförande
Anders Throbäck (S) 2:e vice ordförande