Arvode

Arvodet varierar utifrån uppdragets omfattning och svårighetsgrad.

Överförmyndarnämnden fattar beslut om arvode, i regel efter granskad årsredovisning. Det är uppgifterna i din redogörelse som ligger till grund för beslutet och beaktning tas till rekommendationer från SKL (Sveriges kommuner och landsting) numera SKR (Sveriges kommuner och regioner). Beslut om arvode och vem som ska betala arvodet fattas årligen. Om huvudmannen har inkomster överstigande 2,65 gånger prisbasbeloppet eller sparade medel över 2 gånger prisbasbeloppet betalar hen arvodet.

Aktuellt prisbasbelopp Länk till annan webbplats..

Ett vanligt arvode uppgår till ca 13 500 kronor/år om uppdraget omfattar alla delar dvs bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Notera att skatt och sociala avgifter är inkluderade i beloppet.

Reseersättning utgår med 30,50 kronor per mil varav 25 kronor per mil är skattefritt och 5,50 kronor per mil är skattepliktigt i enlighet med Skatteverkets regler, för de resor som är nödvändiga för uppdraget. Omkostnadsersättning medräknas med 2 procent av prisbasbeloppet och ska täcka kostnader för porto, utskrifter med mera.

Arvodet varierar utifrån uppdragets omfattning och svårighetsgrad. God man för tillfälliga uppdrag arvoderas i regel per nedlagd timme enligt rekommendationerna i SKR:s (Sveriges kommuners och regioner) cirkulär.

Vid extraordinära förvaltningsåtgärder till exempel om du företräder din huvudman vid dödsbo eller fastighetsförsäljning kan extra timarvode utgå. Det är då viktigt att du dokumenterar dina åtgärder och tiden för dessa på redogörelsen.

Tänk på att du inte får ta ut arvode eller reseersättning utan beslut från överförmyndaren.

Det är du som ställföreträdare som ska registrera huvudmannen som arbetsgivare på skatteverket, lämna in förenklad arbetsgivaredeklaration samt betala in skatt och sociala avgifter i de fall huvudmannen ska betala arvodet.