Uttag från spärrat konto

Ansökan om uttag på överförmyndarspärrat konto

Enligt regler i föräldrabalken ska pengar som inte placeras enligt 5, 6 eller 11 § och inte heller omedelbart behöver användas göras räntebärande genom att sättas in hos bank eller kreditmarknadsföretag. Vidare får pengar som har satts in hos bank eller kreditmarknadsföretag endast tas ut efter samtycke från överförmyndaren.

Ett överförmyndarspärrat konto är aktuellt i ärende för omyndiga vid tex utbetalning av försäkringsmedel eller arv överstigande två prisbasbelopp. Det kan också bli aktuellt om överförmyndaren fattar beslut om skärpande föreskrifter.

Ett uttag från spärrat kontot ska bedömas vara för huvudmannens eller den omyndiges uppehälle, utbildning eller nytta i övrigt för att uttag ska beviljas.

Överförmyndarspärr

Vid godmanskap eller förvaltarskap ska huvudmannens konton alltid beläggas med överförmyndarspärr förutom det konto som disponeras av ställföreträdaren. Ibland görs undantag för huvudmannens privata konto då det vid spärr inte är möjligt att ha uttagskort knutet till kontot. Observera att på det konto ställföreträdaren handhar bör saldot uppgå till maximalt 30 000 kronor. Överstigande belopp ska sättas in på konto med överförmyndarspärr eller placeras på lämpligt sätt.

Det är ställföreträdaren/förmyndaren i samarbete med banken som belägger konto med spärr och inkommer med bevis om detta till överförmyndarenheten. Kontot spärras för ställföreträdaren/förmyndaren. Ett överförmyndarspärrat konto innebär en ökad trygghet för både huvudmannen och ställföreträdaren respektive den omyndige. En huvudman som har god man kan alltid själv ta ut medel från kontot. Vid beslut om skärpande föreskrifter skickar överförmyndaren meddelande till banken.

Ansökan om uttag

För att få ta ut pengar från ett överförmyndarspärrat konto krävs ett beslut från överförmyndaren. Ansökan ska göras skriftligen, gärna på en särskild blankett som du finner på Tomelilla kommuns hemsida självservice/e-tjänster och blanketter/god man, förvaltare/ansökan om uttagsmedgivande.

Omyndig som fyllt 16 åreller huvudman ska underteckna ansökan. Underlag, till exempel faktura eller kostnadsförslag, som styrker syftet med uttaget, ska bifogas.

→ Uttagsmedgivande, ansökan om uttag från spärrat konto (blankett) Pdf, 1.3 MB.

Inget samtycke

En överföring mellan två spärrade konton genom en transaktion mellan bankerna kan göras utan samtycke av överförmyndaren.

Redovisning

Uttaget ska redovisas till överförmyndarnämnden enligt anvisning på beslutsblanketten. Det är viktigt att uttaget redovisas. I annat fall kan nästa ansökan om uttag komma att ifrågasättas och din lämplighet som ställföreträdare ifrågasättas.