Kapitalplacering

Här hittar du information om vilka placeringar som kräver samtycke och inte.

Grundprincipen, enligt Föräldrabalken (FB), är trygg placering med skälig avkastning.

Reglerna gäller för gode män, förvaltare och särskilt förordnad förmyndare(vårdnadshavare). I ärende för minderåriga omfattas förmyndarna (föräldrarna) av reglerna under förutsättning att den underåriges medel överstiger 8 prisbasbelopp. Vid en placering bör den statliga insättningsgarantin tas i beaktning. Den innebär att ersättning betalas ut av staten om den bank eller institut där du har pengarna är placerade går i konkurs. Skyddet gäller upp till 1 050 000 kronor per person och institut.

När krävs inte överförmyndarens samtycke

Följande placeringar kräver inte överförmyndarens samtycke, se FB 14 kap 5 §:

  • Placering i andelar i en värdepappersfond som avses i Lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller i ett utländskt fondföretag som är underkastat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för värdepappersfonder här i landet.
  • Placering i skuldförbindelser som har utfärdats eller garanterats av stat eller kommun.
  • Placering i skuldförbindelser som har utfärdats av Svenska Skeppshypotekskassan eller av en bank eller av ett kreditmarknadsföretag enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller av ett utländskt bankföretag eller ett annat utländskt kreditinstitut som är underkastat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för banker eller andra kreditinstitut här i landet.
  • Placering av pengar i räntebärande konton såsom sparkonton och fasträntekonton kräver inte överförmyndarnämndens samtycke.

Observera att det ska gå att flytta medel till annan liknande sparform med överförmyndarspärr utan att uttagstillstånd ges.

Samtycke

För placering i aktier, försäkringar eller lös egendom krävs samtycke från överförmyndaren, enligt regler i FB. Grundprincipen är att aktierna ska vara omsättningsbara det vill säga ha noterats och handlats på en börs. En kapitalförsäkring kräver alltid samtycke. För investeringssparkonto kan samtycke krävas beroende på innehåll.

Ansökan om samtycke

Ansökan ska lämnas till överförmyndarnämnden. Särskild blankett behövs ej men kan skickas vid efterfrågan.

Kontrollera att ansökan med bilagor innehåller följande:

  • Skäl till placeringen.
  • Underlag tex rådgivningsunderlag från bank där risk framgår.
  • Information om summan av den enskildes nuvarande tillgångar och hur de är placerade. Bifoga till exempel kontoutdrag eller värdebesked.
  • Underskrift av ställföreträdaren/båda förmyndarna på ansökan.
  • Samtycke från den enskilde. Om hälsotillståndet ej medger ett sådant samtycke så ska läkarintyg uppvisas. Vid förvaltarskap och i de fall ansökan gäller en omyndig som fyllt 16 år ska den enskilde beredas möjlighet att yttra sig, gärna skriftligt.
  • Yttranden från den enskildes make, sambo och närmast anhöriga om det ej är obehövligt.

Tänk på att placering gällande omyndiga kräver beslut vid överförmyndarens sammanträde. Detta kan också komma att gälla för alla typer av ärende beroende på omständigheterna.

Efter placering

Bevis om att placerade medel står under överförmyndarspärr ska lämnas till överförmyndarens tillsammans med underlag för att placeringen är gjord.