Årsredovisning

Varje år ska du lämna in en årsräkning och en redogörelse för utfört uppdrag till överförmyndarnämnden.

Om du har ett uppdrag där ”förvalta egendom” inte ingår ska du ändå lämna in en redogörelse.

Årsräkningen är en sammanställning av årets inkomster och utgifter. Du är skyldig att komma in med årsräkningen och redogörelsen för föregående år före den 1 mars varje år. Om du inte lämnar in begärda handlingar i tid kan vite utdömas, vilket innebär att du blir ersättningsskyldig. Samtliga underlag ska alltid sparas och kan behövas bland annat inför inlämnade av årsräkning. Det gäller allt från fakturor, utbetalningsbesked för pension eller bidrag, till kvitton på inköp som du har gjort åt din huvudman från huvudmannens konto. Kvittenser på pengar du lämnat till huvudmannen, boendet eller anhöriga ska också sparas.

När du redovisar är det kontantprincipen som gäller. Det innebär att du redovisar inkomsterna och utgifterna när in och utbetalningarna inträffar, alltså först när transaktionerna bokförts på kontot. I din årsräkning ska du sedan redovisa att din huvudman fått sina pengar, men inte hur han eller hon har använt dem.