Omprövning av förvaltare

Överförmyndarnämnden ska årligen granska samtliga förvaltarskap för att pröva om det finns skäl för upphörande av förvaltarskapet.

Förvaltarskapets grunder

Förvaltarskap är en tvångsåtgärd där huvudmannen förlorar sin rättshandlingsförmåga vilket innebär att han eller hon har en begränsad möjlighet att ingå avtal och ha hand om sina pengar. Ett förvaltarskap bör på grund av sin ingripande karaktär inte pågå längre än vad som är absolut nödvändigt. För att kunna bedöma om förvaltarskapet fortfarande behövs ska förvaltarskapet granskas av överförmyndaren varje år. Om förvaltarskap inte längre behövs men den enskilde fortfarande behöver hjälp kan godmanskap istället anordnas.

Grundförutsättningen för ett förvaltarskap är att den enskilde lider av en sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden. För att förvaltaskap ska komma ifråga krävs också att huvudmannen är ”ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom”. Ett exempel på detta är om en huvudman, under inverkan av sin sjukdom, på olika sätt förstör eller riskerar att förstöra sin ekonomi. Det kan röra sig om att den enskilde köper på kredit eller lånar till onödig konsumtion och därigenom skuldsätter sig eller förslösar sin egendom. Det kan också vara så att den enskilde riskerar att bli lurad.

Det måste alltså finnas en konkret risk för att den enskilde utför vad som kan kallas för ”skadliga rättshandlingar”.

Omprövning

Överförmyndarnämnden ska enligt Förmynderskapsförordningen 5 § 2 st årligen särskilt granska samtliga förvaltarskap för att pröva om det finns skäl att ansöka om upphörande av förvaltarskapet.

När du årligen skickar in omprövningen ombeds du att tydligt ta ställning och skriftligt redogöra för följande punkter:

  1. Om det enligt din bedömning skett någon förändring av huvudmannens hälsotillstånd under det senaste året, och i så fall på vilket sätt.
  2. Beskriv i vilket avseende det föreligger en risk för att huvudmannen utför skadliga rättshandlingar.
  3. Övriga upplysningar som kan vara av betydelse för bedömningen om ett förvaltarskap fortfarande behövs.

Om behov finns kommer överförmyndaren som en del i utredningen även att begära underlag från till exempel läkare, socialtjänst, anhöriga.

Blanketter

Blankett för omprövning av förvaltarskap använder du som är förvaltare. Blanketten ska skickas in tillsammans med årsredovisningen.