Bedriva näringsverksamhet

Bedriva bokföringsskyldig rörelse för den enskildes räkning

Föräldrar (legala förmyndare) eller förordade gode män, förvaltare och förmyndare får inte bedriva rörelse, som medför bokföringsskyldighet, för den enskildes räkning utan överförmyndarens samtycke. Samtycke krävs också om omyndig själv ska driva rörelse.

Överförmyndaren gör bland annat en bedömning av hur stort ekonomiskt risktagande rörelsen innebär. Notera att överförmyndarens samtycke inte innebär någon befrielse från de skyldigheter som i övrigt åvilar den som vill driva rörelse, exempelvis att ansöka om registrering i handelsregister.

Omyndig – Föräldrabalken 13 kap 13 §

"Föräldrar får inte låta den som är under sexton år driva rörelse. Om den omyndige har fyllt sexton år, får föräldrarna endast med överförmyndarens samtycke låta honom eller henne driva en rörelse som medför bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1999:1078). Utan överförmyndarens samtycke får föräldrarna inte själva driva en sådan rörelse för den omyndiges räkning. Samtycke får lämnas endast om den omyndiges ekonomiska och personliga förhållanden är sådana att det med beaktande av rörelsens art är lämpligt att samtycke ges. Lag (1999:1080)”

Framförallt innebär regeln, att den rörelse som avses bedrivas inte medför alltför stora ingrepp eller risker för den omyndiges ekonomi. Överförmyndarnämnden är därför restriktiv i sitt förhållningssätt till att barn driver enskild näringsverksamhet och handelsbolag.

En omyndig som med samtycke bedriver rörelse får enligt lag själv ingå rättshandlingar inom ramen för rörelsen. Det betyder att den omyndige, för firmans räkning, kan förvärva egendom, låna pengar, pantsätta egendom med mera. Den omyndige får dock inte för firmans räkning köpa eller sälja fast egendom, bostadsrätt med mera.

Förordnade ställföreträdare – Föräldrabalken 14 kap 14 §

”En god man eller förvaltare får endast med överförmyndarens samtycke låta den enskilde driva en rörelse som medför bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1999:1078). Utan överförmyndarens samtycke får den gode mannen eller förvaltaren inte driva en sådan rörelse för den enskildes räkning. Samtycke får lämnas endast om den enskildes ekonomiska och personliga förhållanden är sådana att det med beaktande av rörelsens art är lämpligt att samtycke ges”

Ansökan

Skicka in en ansökan till Överförmyndarenheten i Tomelilla. Ingen särskild blankett krävs. Gällande ansökan för omyndig ska ansökan vara undertecknad av den omyndiges båda förmyndare (föräldrar). En affärsplan ska biläggas ansökan.

Affärsplanen ska innehålla uppgifter om:

 • företagsform
 • rörelsens inriktning/affärsidé
 • andra delägare
 • bransch
 • marknadsföring
 • vem som ska bedriva rörelsen
 • vilket ansvar den enskilde har i rörelsen
 • uppgift om vem som ansvarar för bokföring och skattedeklarationer
 • rörelsens beräknade bruttoomsättning
 • rörelsens startkapital samt startkapital den enskilde ska tillskjuta
 • skuldsättning samt den enskildes andel av skuldsättningen
 • om någon säkerhet ska lämnas för skuldsättning
 • om det föreligger framtida risk för skuldsättning
 • riskanalys
 • budget för första verksamhetsåret och
 • prognos för de två efterföljande åren
 • ev bolagsavtal
 • redogörelse om varför det är lämpligt att den enskilde driver rörelse
 • redogörelse för den enskildes ekonomiska och personliga förhållanden

Olika former av näringsverksamhet

De olika formerna som är beskriva nedan medför olika grad av risker för den omyndiges ekonomi.

Enskild firma: innebär att den enskilde själv står ansvarig för alla ekonomiska förpliktelser som han eller hon har ådragit sig genom firman.

Handelsbolag: med minst två delägare medför att den enskilde tillsammans med den andre eller de andra bolagsmännen är personligt och solidariskt ansvarig för förpliktelser. Det personliga ansvaret innebär att bolagsmännen ansvarar med sin privata ekonomi för företagets skulder och ingångna avtal.

Kommanditbolag: är en särskild form av handelsbolag. I ett kommanditbolag ska det finnas minst en bolagsman med ett begränsat ansvar (kommanditdelägare) och minst en med ett obegränsat ansvar (komplementär). Om den enskilde är kommanditdelägare är han eller hon bara ansvarig upp till den kapitalinsats som han eller hon har lagt in i firman.

Aktiebolag: innebär att firman såsom juridisk person är ansvarig för bolagets förpliktelser. Eftersom ett sådant bolag kräver en större kapitalinsats bör det inte komma i fråga för överförmyndaren att ge samtycke till en sådan rörelse. Undantagssituationer kan förekomma, till exempel om det rör sig om ett familjeföretag. Notera att den enskilde måste vara 18 år för att starta ett aktiebolag.