Gåvor till och från barn

Ett omyndigt barn med laga verkan kan motta en gåva om han eller hon har de psykiska egenskaper som fordras för att uppfatta gåvans innebörd.

I de allra flesta fall kan ett omyndigt barn (under 18 år) ta emot en gåva utan större formkrav. Till exempel kan en 5-åring motta en leksaksbil och förstå att detta är en gåva till honom eller henne. Man brukar uttrycka det så att ett omyndigt barn med laga verkan kan motta en gåva om han eller hon har de psykiska egenskaper som fordras för att uppfatta gåvans innebörd.

Om föräldrarna är givare – god man förordnas i vissa fall

Då föräldrar ger sina barn gåvor i form av leksaker eller andra uppenbart personliga presenter och barnet som ovan sagts kan förstå innebörden av gåvan ställs inga andra formkrav än överlämnandet av gåvan till barnet. Gåvan kan också bestå av pengar som givaren direkt sätter in på bank i barnets namn.

Om föräldrar avser att ge sitt barn en fastighet eller del därav, bostadsrätt, aktier och liknande ställs särskilda formkrav för att gåvan ska bli giltig. I de senare fallen krävs att en god man förordnas som kan företräda det omyndiga barnet och ta emot gåvan för dennes räkning. Överförmyndaren förordnar denne gode man efter ansökan från föräldrarna. Då gåvan mottagits ankommer det på gode mannen att ansöka om överförmyndarens samtycke till förvärvet om sådant behövs. Godmanskapet är tillfälligt och upphör så snart uppdraget är slutfört.

Vid ansökan om god man ska följande handlingar inges till överförmyndaren:

Ansökan från föräldrarna med en redogörelse för anledningen till begäran om god man samt om- möjligt- förslag på god man

  • Yttrande från barnet om det fyllt 16 år
  • Åtagande från den föreslagne gode mannen
  • Lämplighetsintyg på föreslagen god man

Om andra än föräldrarna är givare behövs ingen god man utan föräldrarna företräder barnet och tar emot gåvan för dess räkning.

Fast egendom, bostadsrätt m.m. – överförmyndarens samtycke krävs

Föräldrar/gode män får endast med överförmyndarens samtycke motta fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt som gåva för den omyndiges räkning. Normalt bör överförmyndaren lämna sitt samtycke om inte gåvan kan anses olämplig med hänsyn till egendomens natur, den omyndiges ålder och framtida behov eller andra omständigheter. Det ska dock stå klart att gåvan är till nytta för den omyndige. Innan samtycke lämnas ska den omyndige om han eller hon fyllt 16 år yttra sig likaså dennes närmaste (om dessa icke är givare).

Aktier – överförmyndarens samtycke kan krävas

Mottagandet av aktier är att likställa med en placering enligt 13 kap 6 § respektive 14 kap 6 § Föräldrabalken. När god man enligt 11 kap 2 § Föräldrabalken är förordnad eller om den underårige innehar tillgångar till ett värde av 8 prisbasbelopp krävs överförmyndarens samtycke för åtgärden.

För att samtycke ska kunna ges bör följande handlingar inges till överförmyndaren:

  • Ansökan från föräldrarna/gode mannen om överförmyndarens samtycke
  • Gåvobrevet – av vilket ska framgå att gåvan är mottagen av föräldrar eller gode mannen
  • Taxeringsbevis
  • Gravationsbevis
  • Eventuellt värderingsutlåtande
  • Förklaring till vem som ska stå för de löpande utgifterna
  • Yttrande från den omyndige om denne fyllt 16 år samt dennes föräldrar om dessa inte är givare.

Övertagande av betalningsansvar eller utfärdande av revers

Om den omyndige enligt gåvovillkoren ska överta betalningsansvar, pantsätta egendom eller utfärda revers till givaren krävs överförmyndarens samtycke även till detta. Reversen ska bifogas ansökan.

Kontrollerad förvaltning

Medför gåvan att barnets tillgångar – tillsammans med tidigare egendom – överstiger 8 prisbasbelopp ska föräldrarna anmäla detta till överförmyndaren. Förvaltningen av barnets tillgångar blir därmed kontrollerad.

Förvaltningen blir också kontrollerad om gåvan oavsett värde består av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt. Det kan också finnas som villkor i ett gåvobrev att överförmyndaren ska kontrollera förvaltningen.

Särskild förvaltning

Gåvogivare kan ställa som villkor i ett gåvobrev att någon annan än föräldrarna ska förvalta den egendom den omyndige får. Denne kallas särskild förvaltare. För att särskild förvaltning ska anses föreligga krävs att det i gåvobrevet klart framgår vem som ska vara särskild förvaltare och att det likaså klart framgår att förvaltningen ska ske utan bestämmanderätt för förmyndare. I och med detta ska inte heller denna förvaltning stå under överförmyndarens tillsyn. Den särskilde förvaltaren är dock skyldig att årligen redovisa sin förvaltning för föräldrarna.

Gåvor från barn

Föräldrar får inte ge bort den omyndiges egendom, om det inte är fråga om personliga presenter vars värde inte står i missförhållande till den omyndiges ekonomiska villkor (13 kap 11 § föräldrabalken). Det finns således ett uttryckligt förbud mot gåvor av barns tillgångar. Undantag gäller dock vad man kallar ”personliga presenter”. Med det menas födelsedagspresenter och julklappar. Det bör dock observeras att föräldrarna inte får överskrida vad som är skäligt med tanke på barnets ekonomiska förhållanden. Bara i undantagsfall ska barns tillgångar användas för att köpa presenter åt andra. Föräldrar kan aldrig köpa sig själva presenter för barnets pengar.

Överförmyndaren kan överhuvudtaget inte lämna sitt samtycke till gåvor enligt gällande bestämmelser. Undantagsvis kan dock samtycke lämnas till att föräldrar får använda den omyndiges inkomster till understöd åt anhöriga. Detta samtycke lämnas dock med stor restriktivitet.

Föräldrar kan heller inte för sina barns räkning avstå från arv, testamente eller förmånstagarförordnande. Med överförmyndarens samtycke är det dock möjligt att så kallade särkullbarn avstår från arv enligt 3 kap 9 § ärvdabalken.