Gåvor till och från vuxna

Då en myndig person har god man eller förvaltare förordnad för sig krävs i vissa fall att speciella formkrav uppfylls vid mottagandet av en gåva för att denna ska bli giltig.

Fast egendom, bostadsrätt m.m. – överförmyndarens samtycke krävs

En ställföreträdare, god man eller förvaltare, får endast med överförmyndarens samtycke för den enskildes räkning motta en gåva i form av en fastighet eller del därav, bostadsrätt eller tomträtt. Samtycke ska lämnas om förvärvet inte kan anses olämpligt med hänsyn till

egendomens natur eller andra omständigheter. Normalt bör en gåva kunna anses lämplig men villkor om nyttjanderätt, utfärdande av revers eller övertagande av betalningsansvar ska beaktas för att bedöma om gåvan kommer huvudmannen till godo.

För att överförmyndaren ska kunna ge sitt samtycke bör följande handlingar ges in:

Ansökan från ställföreträdaren om överförmyndarens samtycke

  • Gåvobrev
  • Taxeringsbevis
  • Gravationsbevis
  • Värderingsutlåtande
  • Yttrande från huvudmannen om sådant kan lämnas, alternativt ett läkarintyg som styrker att hinder för samtycke föreligger

Aktier – överförmyndarens samtycke krävs

Mottagandet av aktier är att likställa med en placering enligt 14 kap 6 § Föräldrabalken. Således krävs överförmyndarens samtycke för mottagande av aktier vid gåva.

Övertagande av betalningsansvar eller utfärdande av revers

Om huvudmannen enligt gåvovillkoren ska överta betalningsansvar, pantsätta egendom eller utfärda revers till givaren krävs överförmyndarens samtycke även till detta. Reversen ska bifogas ansökan.

Gåvor från vuxna huvudmän

En förordnad förmyndare, god man eller förvaltare får inte ge bort den enskildes egendom, om det inte är fråga om personliga presenter vars värde inte står i missförhållande till den enskildes villkor (14 kap §1 § föräldrabalken).

Ställföreträdaren kan inte ge bort den enskildes egendom. Gåvoförbudet innebär att gåva inte heller kan ges med överförmyndarens samtycke. Som ”personliga presenter” räknas julklappar och födelsedagspresenter till normala värden.

Inte heller får en god man eller förvaltare avstå från arv eller testamente för den enskildes räkning.

Om den enskilde själv ger gåvor

Observera att den enskilde, som har god man enligt 11 kap 4 § föräldrabalken förordnad för sig, kan ge gåvor om han eller hon kan ge uttryck för en egen vilja. En person som har god man behåller sin rättshandlingsförmåga och får göra vad han eller hon själv önskar med sina tillgångar. Det är dock viktigt att understryka att det ska klart framgå att den enskilde kan uttrycka sina önskemål och vara medveten om vad en gåva innebär. I dessa fall finns heller inga möjligheter för överförmyndaren att lämna något samtycke.

Det får under alla omständigheter anses klart olämpligt att den gode mannen mottar gåvor av sin huvudman.