Pantsättning

Ska du pantsätta din huvudmans egendom krävs samtycke från överförmyndarnämnden.

Ansökan

På samma sätt som gäller för ansökan om överförmyndarens samtycke till lån och inteckning, ska ansökan om samtycke för pantsättningen ske skriftligt och vara undertecknad av ställföreträdaren.

Ansökan om skuldsättning, inteckning och pantsättning kan göras i en och samma handling.

Yttrande från huvudmannen

Gäller ansökan en vuxen huvudman som har god man eller förvaltare, ska huvudmannen yttra sig.

Om den huvudmannen inte kan yttra sig (till exempel på grund av att den omyndige/huvudmannen har ett förståndshandikapp eller är dement), ska ett läkarintyg eller annan medicinsk utredning bifogas som visar att något yttrande inte kan inhämtas.

Yttrande från anhöriga till huvudmannen

Huvudmannens make/sambo och närmaste släktingar ska få tillfälle att yttra sig. Med närmaste släktingar menas huvudmannens barn eller föräldrar. Om huvudmannen inte har några föräldrar eller barn, ska i stället huvudmannens syskon få yttra sig.

Yttrandena ska bifogas till ansökan.

Överförmyndarens prövning

När alla handlingar kommit in till överförmyndaren prövas ansökan.

Samtycke får lämnas endast om åtgärden behövs för att trygga den enskildes övriga egendom eller kan anses nödvändig för hans eller hennes utbildning eller uppehälle eller om det annars finns särskilda skäl för åtgärden.

Överförmyndaren ska alltså vara försiktig med att bifalla ansökan. Överförmyndarens prövning resulterar i ett beslut av vilket ska framgå om ansökan har bifallits eller avslagits.

Ett avslagsbeslut går att överklaga till tingsrätten.