Upptagande av lån

Om du vill skuldsätta din huvudman måste överförmyndaren först ta ställning till om samtycke till skuldsättning ska lämnas.

Alla rättshandlingar som medför att huvudmannen får en skuld omfattas av detta krav på överförmyndarens samtycke.

Ansökan

Ansökan ska vara skriftlig och undertecknad av dig som ställföreträdare. I ansökan ska du lämna en redogörelse (en bakgrund) för varför lånet ska tas, vilket belopp det handlar om samt vad de lånade pengarna ska användas till.

Till ansökan ska själva lånehandlingen (reversen, skuldebrevet) bifogas i original.

Av lånehandlingen ska det framgå vilka återbetalningsvillkor som gäller.

Om huvudmannen har en fastighet som ska användas som säkerhet för lånet, måste du också beakta informationen nedan om inteckning och pantsättning.

Yttrande från huvudmannen

Gäller ansökan en vuxen huvudman som har god man eller förvaltare, ska huvudmannen yttra sig.

Om huvudmannen inte kan yttra sig (till exempel på grund av att den omyndige/huvudmannen har ett förståndshandikapp eller är dement), ska ett läkarintyg eller annan medicinsk utredning bifogas som visar att något yttrande inte kan inhämtas.

Yttrande från anhöriga till huvudmannen

Huvudmannens make/sambo och närmaste släktingar ska få tillfälle att yttra sig. Med närmaste släktingar menas huvudmannens barn eller föräldrar. Om huvudmannen inte har några föräldrar eller barn, ska i stället huvudmannens syskon få möjlighet att yttra sig.

Yttrandena ska bifogas till ansökan.

Överförmyndarens prövning

När alla handlingar har kommit in till överförmyndaren prövas ansökan.

Överförmyndarens prövning resulterar i ett beslut av vilket framgår om ansökan har bifallits eller avslagits.

Ett avslagsbeslut går att överklaga till tingsrätten.