Avveckling av bostad

Avveckling av huvudmannens bostad blir ofta aktuellt när huvudmannen av någon anledning inte längre kan bo kvar.

Innan bostaden avvecklas, ska gode mannen förvissa sig om att huvudmannen inte kommer att kunna återvända dit.

Hyresrätt, bostadsrätt, fastighet

Försäljning av fastighet eller bostadsrätt kräver överförmyndarens samtycke och samtycke från huvudmannen om sådant kan ges. Ibland kan det vara nödvändigt med ett läkarutlåtande om huvudmannens förmåga att yttra sig och hälsotillstånd i övrigt.

Hyreskontrakt ska sägas upp, liksom abonnemang på exempelvis el, telefon, vatten och avlopp. För uppsägning av hyreslägenhet krävs inte överförmyndarens samtycke. Adressändring ska göras av gode mannen i samband med flytt från bostaden, så att huvudmannen blir skriven på aktuell adress.

Ställföreträdaren är ensam ansvarig för avvecklingen. Anhöriga kan vara behjälpliga med det praktiska, men ansvaret ligger på gode mannen. Det innebär att det är ställföreträdaren som ska se till att avvecklingen genomförs men betyder inte att det ingår i uppdraget att rent praktiskt genomföra flytten. I normalfallet anlitas en flyttfirma för detta. Både utgifter och inkomster som förekommit i samband med avvecklingen ska redovisas i årsräkningen.

Tömning av bostad

Om huvudmannen själv inte kan medverka vid avvecklingen ska ställföreträdaren försöka se till att någon anhörig är med. Man kan också tänka sig att ställföreträdaren dokumenterar genom att ta fotografier eller film.

Ställföreträdaren bör göra en relativt noggrann genomgång av bostaden innan avvecklingen tar sin början. Om kontanter påträffas bör de sättas in på huvudmannens konto. Smycken, värdehandlingar, personliga handlingar och annat sådant av ringa storlek bör läggas i bankfack. Före avvecklingen bör också en förteckning över mer värdefullt lösöre upprättas och bifogas med tillgångsförteckning eller årsräkning till överförmyndaren. Konstföremål, smycken eller annat lösöre till mycket stora förväntade värden bör värderas av en expert anlitad av gode mannen. Rent allmänt gäller att lösöre som inte är för huvudmannens nytta, ska avyttras. Föremål som har särskilt personligt värde för huvudmannen ska behållas.

Har huvudmannen utfärdat testamente bör ställföreträdaren ta del av detta. Lösöre, som enligt testamentet ska utgå som legat till olika personer, bör inte säljas. Om försäljning är nödvändig för att förbättra huvudmannens ekonomiska situation kan dock försäljning ske även av sådan egendom. Det är inte ovanligt att huvudmannen förseglat sitt testamente. Ställföreträdarskap ger ingen rätt till att bryta en sådan förslutning.

Ibland är det lämpligt att lösöre förvaras hos huvudmannens arvingar. För att en sådan lösning ska vara lämplig bör samtliga arvingar vara kända samt förklara sig positiva till ett sådant förfarande. De måste också vara helt överens om vad som ska förvaras hos vem. Den som tar emot lösöret åtar sig endast att för huvudmannens räkning förvara godset. Mottagaren ska skriftligen förklara sig villig att återlämna det mottagna lösöret om huvudmannen eller gode mannen så skulle begära, eller när huvudmannen avlider. Mottagaren ska även åta sig att väl vårda godset. En skriftlig handling ska upprättas över hela förfarandet. Godset bör förses med någon form av märkning för att det lätt skall gå att identifiera.

Städning

Ställföreträdaren ska se till att städning och rengöring av lägenhet och vind och källare blir gjord. Detta innebär inte att själv utföra sysslorna, utan en städfirma anlitas i normalfallet i de fall huvudmannens anhöriga inte kan medverka.