Försäljning av fastighet, bostadsrätt eller tomträtt

Överförmyndarnämnden måste alltid lämna samtycke till fastighetsförsäljning vid godmanskap/förvaltarskap eller fastighetsförsäljning för minderårig.

Ett undantag är när det är fråga om exekutiv eller en försäljning på offentlig auktion enligt lagen om samäganderätt. Tänk på att om både företrädare och huvudman/omyndig har intresse i samma fastighetsaffär uppkommer jäv och tillfällig god man ska då förordnas. Detta beslut fattas av överförmyndarnämnden (god man enligt 11:2 Föräldrabalken (FB)).

Om den enskilde inte kan företräda sig själv och/eller inte förstår vad saken gäller, ska godmanskap anordnas, om detta inte redan finns. Om behov uppstår enbart för försäljning kan godmanskap anordnas för detta ändamål. Godmanskapet bör då omfattas av att bevaka rätt och förvalta egendom i samband med fastighetsförsäljning. Beslut fattas av tingsrätten. När god man slutfört uppdraget skickas ansökan om upphörande till tingsrätten (god man enligt 11:4 FB).

Överförmyndaren ska lämna sitt samtycke till försäljningen endast om åtgärden är lämplig med hänsyn till egendomens natur samt huvudmannens behov och samlade tillgångar. I de fall det rör sig om omyndig tas även hänsyn till barnets ålder. Försäljning bör ske på den öppna marknaden med hjälp av mäklare.

Överförmyndarnämndens beslut

Handläggare på överförmyndarenheten fattar beslut. Beslut om samtycke till fastighetsförsäljning för omyndig eller om försäljningen på något sätt är tvistig fattas vid överförmyndarnämndens sammanträde.

Överförmyndarens samtycke gäller i sex månader.

Ansökan

Ansökan ska vara ställd till överförmyndarenheten och undertecknad av ställföreträdaren (god man, förvaltare eller förmyndare).

Om ansökan avser omyndig ska i förekommande fall båda förmyndarna underteckna ansökan. Vilken åtgärd ansökan avser samt skälen för att åtgärden behöver vidtas ska framgå. Om huvudmannen/den omyndige inte är ensam ägare ska det framgå hur stor andel han eller hon äger.

Ansökan behöver inte lämnas på särskild blankett.

Köpekontrakt

Köpekontrakt ska inges i original. Kontraktet ska vara undertecknat av både säljare och köpare.

Det ska av kontraktet framgå att det är giltigt först när överförmyndaren beslutat om samtycke till försäljning. Besked från bostadsrättsförening där det framgår att köparen accepteras ska bifogas.

Objektsbeskrivning och budlista ska bifogas.

Taxeringsbevis/ägarbevis

För fast egendom eller tomträtt ska taxeringsbevis för senaste taxeringsvärde bifogas.

Värderingsutlåtande

Värderingsutlåtande från mäklare samt från oberoende auktoriserad värderingsman ska lämnas in i samband med ansökan om överförmyndarens samtycke. Värderingsutlåtandet ska ge en fullständig beskrivning av fastigheten. Försäljningen ska ske till gällande marknadspris.

Säljaren är ett dödsbo

Kopia av bouppteckningen där det framgår vilka som är dödsbodelägare ska lämnas in.

Övriga handlingar

Kopia på annons (eller objektbeskrivning) och redogörelse från mäklare samt budgivningslista är andra handlingar som ska bifogas.

Yttrande

Om den omyndige fyllt 16 år ska hans eller hennes skriftliga medgivande till försäljningen inhämtas. Detsamma gäller den som har god man.

Om huvudmannen inte kan ge sitt samtycke på grund av sitt hälsotillstånd ska detta styrkas med läkarintyg.

Huvudmannens make/maka/sambo och närmaste släktingar ska lämna yttrande över försäljningen. Med närmaste släktingar avses barn. Om huvudmannen är underårig avses föräldrarna. Finns det inga barn eller föräldrar så är myndiga syskon och eventuellt syskonbarn att anse som närmaste släktingar. Om du lämnar in dessa yttrande tillsammans med ansökan går handläggningen snabbare.

När försäljningen är klar

Bevis för att köpeskillingen satts in på konto i huvudmannens namn ska skickas in. Vid fortsatt ställföreträdarskap eller för omyndig ska kontot vara belagt med överförmyndarspärr.

Vid behov ska likvidavräkning bifogas.

Begäran om entledigande/upphörande

Om du är förordnad som god man enbart för att bevaka rätt i samband med fastighetsförsäljning ska du när uppdraget är slutfört begära dig entledigad från ditt uppdrag och meddela att uppdraget är slutfört.

Beslut om upphörande vid anordnade av godmanskap enligt FB 11 kap 2 § fattas av handläggare på överförmyndarenheten.

Beslut om upphörande vid anordnade av godmanskap enligt FB 11 kap 4 § fattas av tingsrätten.