Örup

Naturområdet Örup ligger söder om Örups slott och gränsar i öster direkt mot naturreservatet Örups almskog, kärr och ängar.

I öster rinner Örupsån genom området. Järnvägsspåret mellan Tomelilla och Ystad går rakt genom området och öster om detta ligger en sänka som skapar ett intressant mikroklimat. Området ingår i riksintresset för naturvården.

Växtliv

Området består av betesmarker där många gamla träd har fått växa sig stora, bland annat finns här en imponerande stor ek. Bland trädslagen dominerar ask och ek. Mängden död ved i området utgör en god miljö för mossor och lavar.

Djurliv

I ån lever möjligtvis tjockskalig målarmussla då man har funnit intakta skal i närheten av området. Den tjockskaliga målarmusslan är beroende av vissa fiskarter för sin fortplantning, därför minskar populationen i takt med att fiskarna blir färre. Musslan är fridlyst och får ej tas upp ur vattnet.

Hitta hit

Du når området genom att ta av mot Övraby på väg 19 mellan Tomelilla och Ystad. Ungefär en kilometer in finns en parkeringsplats. Du kan även nå området via buss. Från väg 19, hållplats ”Benestad Kyrkan”, kan du promenera till området.