Kulladals kärr

Kulladals kärr består av öppen hagmark med endast ett fåtal tallar och hasselbuskar i de nordvästra delarna.

Kärret med öppen vattenspegel lockar till sig fåglar framförallt under flyttningstider. I norr avgränsas våtmarkspartierna av torrängsbackar som använts som betesmark under lång tid.

Växtliv

I de fuktigare partierna växer knapptåg, liten vänderot, sumpmåra, kråkklöver, kärrfräken, kabbleka, gul svärdslilja, kärrsilja, stagg, tuvtåtel och hundstarr. På torrängarna växer jungfrulin, backtimjan, gåsört, jordtistel och rödven.

Hitta hit

Området nås genom att köra på väg 19 från Skåne-Tranås norrut. Kärret ligger längs vägen strax sydväst om Fågeltofta.