Flagabro – Kulladal – Stendala

Flagabro – Kulladal – Stendala är ett naturområde som ligger mellan Listarumsåsens naturreservat och den östra kommungränsen, nordost om Smedstorp.

Området är skyddat som riksintresse för naturvården, och ädellövskogen i väster är förklarad biotopskyddsområde. Inom naturområdet finns det flera fornlämningar från järnåldern. Här ligger bland annat Alnabjärs skeppssättning. I närheten ligger även silverflickans grav, fler skeppssättningar och en domarring.

Växtliv

I området sträcker sig stora betade fäladsmarker inramade av Listarumsåsens mindre åsryggar. Landskapet består av såväl fuktiga som torra partier. Längs Listarumsån i öster är landskapet plant med öppna betesmarker. På betesmarkerna trivs ängsväxter av olika slag t.ex. ängshavre, gulmåra, jordtistel, tjärblomster, rödven, ängsvädd, fyrkantig johannesört, sommargyllen och humleblomster. I öster finns höga stengärdesgårdar. Intill dessa växer gamla ekar, askar, hassel och körsbär.

Djurliv

Tommarpsån som rinner genom området hyser den hotade tjockskaliga målarmusslan. Den är beroende av vissa fiskarter för sin fortplantning vilket gör att musslans population minskar i takt med att fiskarna blir färre. Musslan är fridlyst och får ej tas upp ur vattnet.

Hitta hit

Området ligger i direkt anslutning till Listarumsåsens naturreservatets östra delar. Parkeringsplats finns på Storgatan ungefär en kilometer norr om Smedstorpsdammen samt intill Alnabjärs skeppsättning norr om väg 11.