Tranås betesmarker

Tranås betesmarker ligger strax väster om Skåne Tranås och består av steniga gamla fäladsmarker.

Området ingår i riksintresset för naturvården.

Växtliv

Norrut ligger ett litet parti enefälad som hotas växa igen. I den norra delen står också en del ensamstående ekar, hasselbuskar och avenbokar. Även nypon och slån förekommer i området. De södra partierna är fuktigare med partier av alsumpskog.

På de öppna markerna växer ljung, stagg, ängsvädd, darrgräs, vårbrodd, stenmåra, ärenpris, sommarfibbla och ängsskära.

Hitta hit

Området ligger strax väster om Skåne Tranås. Man kommer till området via vägen som går västerut, söder om kyrkogården. Från Skåne Tranås där bussen SkåneExpressen 4 stannar är det drygt en kilometer.