Ludaröds fälad

Ludaröds fälad ingår i EU:s nätverk för skyddad natur och utgör ett Natura 2000-område.

Fornlämningar i form av fossil åkermark och en förmodad gravsättning har hittats i området.

Växtliv

Området karakteriseras av igenväxande fäladsmarker där lövträden har fått utrymme att växa sig stora. Norra delen av området består av kulturbetesmark längs en dalsänka. På 1940-talet har dessa marker varit öppna med endast ett fåtal träd men desto fler buskar. Området är på sina ställen fuktigt och i södra delen ligger sumpskogar.

Hitta hit

Ludaröds fälad nås till fots från Ludaröds by där det i söder är skyltat till Ludaröds vång.