Norrevall – Skillingabacken

Norrevall-Skillingabacken är ett stort område som ligger mellan Tunby och Spjutstorp längs Tunbyholmssåsen.

Tunbyholmssåsen är en rullstensås som likt alla rullstensåsar i området viker av mot Fyledalen.Områdets natur varierar mellan åkrar, hagmarker, vatten, skogspartier och sumpskog. I de fuktigare delarna i områdets mitt har det tidigare skett torvbrytning.

Växt- och djurliv

Längs åsen växer främst avenbok. I området trivs både lövgroda och långbensgroda, samt större vattensalamander. Nära de små vattensamlingarna växer gärna al.

I de västra delarna vid Norrevall ligger ett värdefullt rikkärr, ett så kallat extremrikkärr. Rikkärr är kända för att hysa orkidéer då marken är rik på mineraler, framförallt kalcium. Kärret ligger i en svacka som är omgärdad av inhägnad betesmark. De växter man påträffar här är - förutom ett stort antal mossarter - kärrspira, majviva, slåtterblomma, ängsnycklar, slankstarr, näbbstarr, kärrjohannesört och vildlin.

Ett stenkast därifrån ligger nästa extremrikkärr, Göransdal. Landskapet här består av öppna betesmarker och små lövdungar. Kärret består av dels av fuktiga betade områden, dels av mer obetade blöta områden dominerade av vass. I bottenskiktet bildar mossor heltäckande mjukmattor. Här växer majviva, ängsnycklar, slåtterblomma, tätört, trindstarr, näbbstarr, ängsvädd och kärrsälting.

Hitta hit

Området ligger direkt söder om Onslunda och nordost om Spjutstorp.