Nedraby – Vallamaderna

Detta naturområde omfattar områdena kring Nybrorån och Örupsån vid Nedraby.

Örupsån i norr rinner genom en dalsluttning omgärdat av betesmarker med rik artflora. I det sydöstra området ligger Vallamaderna. Namnet Vallamaderna antyder fuktiga marker då ordet ”mad” betyder våtmark för höslåtter. Området bildades delvis när man drog om Nybroån i samband med att järnvägen mellan Tomelilla och Ystad byggdes på slutet av 1800-talet.

Växt- och djurliv

I Vallamadernas södra delar växer alsumpskog, i öster ligger välhävdad betesmark med blöta partier. Klibbal trivs i de fuktiga områden där grundvattnet tränger fram. Genom området rinner den lilla bäcken Vallabäcken. Brun kärrhök häckar i området och lövgroda trivs i de fuktiga miljöerna.

I Örupsån har man hittat skal från den utrotningshotade arten tjockskalig målarmussla. Musslan är fridlyst och får ej lyftas ur vattnet. Den är beroende av vissa fiskarter för sin fortplantning vilket gör att musslans population minskar i takt med att fiskarna blir färre.

Där Örupsån rinner ihop med Nybroån ligger en kyrkoruin. Arvelunda-Nedraby kyrka uppfördes ca 1250 och är byggd av kalksten. Kyrkan övergavs 1635 då socknarna sammanslogs. Här förrättas fortfarande gudstjänster, dop och vigslar. Kyrkan har också en minneslund.

Hitta hit

Området sträcker sig väst, söder och sydöst om Nedraby och nås lättast via vägarna öster om väg 19. Parkering finns intill kyrkoruinen.