Kulladal − eket

Kulladal - eket ligger på vägen mellan Fågeltofta och Månslunda.

Vägen går rakt genom naturområdet men det är bara den norra delen som ingår i biotopskyddet. Tidigare användes detta område för bete men fick under en tid växa igen. Det har sedan en tid börjat betas igen.

Växt- och djurliv

Här finns gott om gamla stora ekar, avenbokar och bokar. Död ved är också karakteristiskt för området då fler och fler almar dör i området. Därför trivs lavar och mossor bra i miljön. Bland annat kan man finna lönnlav, skriftlav och bokvårtlav. På våren täcks marken av blommande vitsippor.

I området trivs lövgrodan.

Hitta hit

Området nås genom att man kör på väg 19 från Skåne-Tranås norrut. Precis innan Bondrum, efter Kulladals kärr, går en väg åt vänster där naturområdet ligger mindre än en kilometer in.